ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: Табидзе Галактион
სათაური: Стихотворения, Вступ. ст. Г. Маргвелашвили.
Ред. стихотв. пер. Н.И. Гребнева. Л., Сов. писатель, 1983 (Ленингр. тип. N5), 422ст.