ტ-82, მიქაბერიძე ალ., ოდისეა, სახელგამი, თფილისი, 1937 (2)