ტ-64. კობიძე დავით, ლითონის ფრინველები, წიგნი პირველი, ტფილისი, 1924 (1)