ტ-63. კურს-კონფერენცია ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დადგენისათვის, I ნაკვეთი, ტფილისი, სახელმწიფო გამომცემლობა, 1932 (2)