შუალედი - დან - მდე
 
 


გ. ტაბიძე. აკაკი წერეთელი.


                                                               აკაკი

                                                                                              I

     „გადაშუადღებულია“ (ნაშუადღევს გადაცილებულია).
     მზე მეტად დაბლა დგას.
     მისი ალმაცერი (ირიბი) სხივები ჰაერს აოქროსფერებს.
     გზა გამოდის სოფლიდან და მიხვევ-მოხვევით მიდის (მიემართება) მთაში (მთებ­­ში).
     მხნე ნაბიჯით [მიდის ორი ახალგაზრდა კაცი] ცხენოსანი - სიმღერით.
     მათი მზისგან დამწვარი (გაშავებული, მზემოკიდებული) და ქარდაკრული (და­ქა­რული, ნაქარევი) სახეები და გახუნებული ტანთსაცმელი (ტანისამოსი, სა­მოსი, საც­მელი) მოწმებენ, რომ [მთის ჰაერი] ისინი მთის ჰაერს კარგად იც­­ნობენ.
     არის [სიცხე] სითბო და სიმშვიდე.
     მაღალი ეკლის ხეები (აკაციები) გზის ორივე მხარეს - (მარჯვნივ და მარ­ცხ­ნივ, აქეთ და იქით) - აყვავებულნი (ყვავიან) სდგანან. მათ თეთრსა და სურ­­ნე­ლოვან მტევ­ნებს დაზუზუნებენ ფუტკრები და დაფრენენ (და­ფარ­ფა­ტე­ბენ) [ფერადი] პეპ­ლე­ბი.
     აკაციების მწყობრ რიგს (წყებას) იქით, აბრეშუმის [ქსოვილივით ბზინავს] ქსო­­ვი­ლისა და ლითონის ბზინვით (ელვარებით) გადაჭიმულია სახნავ-სათესი ვე­ლები.
     გზის ყოველ მოსახვევს (მობრუნებით, მოტრიალებით) იქით, თითქო გრძნე­­უ­ლე­ბით (რაღაც მანქანებით, მომხიბლაობით, ჯადოთი) იცვლება სა­ხე­ობა, მდე­ბა­რე­ობა არე-მარისა (ხედი, ნაკვეთი, ნაკვთიერება, იერი, გა­და­სა­ხედი, შესახედაობა, გა­რეგნობა, სახე) გარემოსი, მიდამოსი.
     ჯაჭვები მთისა, ცალკეული მწერვალი, გორაკი (კორდი, გორი, ბორცვი), ვე­ლი, ხე­ობა, აჩვენებს (სახავს, გამოსახავს, ხატავს) ფორმების (სახის, სა­ხე­ობის) უბოლოო, მრა­ვალფერობასა და ნაკვეთების (მოხაზულობით)... სჩანან რა, (მოსჩანს რა) გა­ნა­თების სხვადასხვა ელფერით (ელფერში, ჩრდილში, შუქ­ში).
     ისინი ხან უზარმაზარ (ვეება) (ცისფერ, მტრედისფერ, ლურჯ)  ზვინებად და გრო­ვებად ამოცურდებიან (ამოტივტივდებიან) შორს, ინთქმებიან, იკარ­გე­ბიან რა, იძი­რებიან რა, ჰაეროვან ბურუსში (ბური, ნისლი) და თითქო მზად არი­ან, გაჰქრნენ (გა­იფანტონ, შთაინთქან) მზის ჩასვლის (დასავლის) შუქში - (მზის ჩასვენება). (ერ­თად) ხან მიეშურებიან (მიესწრაფვიან, მიექანებიან, მი­ე­­მარ­თებიან) ცაში კლდოვან მწერ­ვალებად, ღრმა შებინდების (ასა­ღა­მო­ვე­ბის) სილურჯით გარემოცულნი, ხან აელ­ვარდებიან (გაბრწყინდებიან) ჩაღი (კაშ­­კაშა, თვალისმომჭრელი, ბრწყინვალე) სიმწ­ვანით ლბილი ხვეულები მათი ქე­დების (ხერხემლის).
     მეგობრებმა გადაუხვიეს გზისაგან ბილიკისაკენ, რომელიც მიდიოდა ვრცელ (ფარ­თო, ტრიალ) მინდორზე და შორს იკარგებოდა (ასწლ.) ხეებში, მა­ღალი მთე­ბის ძირ­თან.
     ყვავილობის გახურებული დროა! ცხარე დროა ყვავილობის.
     [სუნი] თაფლისა და ნექტრის სუნითაა ჰაერი გაჟღენთილი.
     აი, მთის (ალპიურ) ველის დედოფალი, ყვითელი ზამბახი, ისეთი მაღალი, რომ ცხე­ნიანი კაცი შიგ არ გამოჩნდება.
     გაშლილან თვალის მომჭრელი სიწითლის ყაყაჩოები. ისინი გიზგიზებენ (პრი­ა­­ლე­ბენ, იწვიან, იგზნებიან, ენთებიან, ღვივიან), ზეიმობენ, დღე­სას­წაუ­ლო­­ბენ, მო­ილ­ხენენ; თითქო სულიერნი არიან, თითქო მათ სული აქვთ შთა­ბე­რი­ლი.
     რამდენი არის ეს თეთრი და ვარდისფერი გვირილა! მათი უანგარიშო თაი­გუ­ლე­ბი თითქო იცინიან და შეხარიან ზაფხულის დღეს.
     რაღაც მშვიდი, წყნარი აღტაცება მოედინება (მოდის) სკაბიოზებისაგან, [მუქ-მო­ლურჯო] მუქ-ლილისფერი მაჩიტელები (სოსანი) თითქო ოცნებებში არი­ან, ძირს და­უხრიათ რა ლამაზი პატარა თავები (колокольчики).
     მორცხვი, ცისფერი (მტრედისფერი) დაუვიწყარა (незабудка - კა­თა­ლი­კო­ზა, ბუს­მიხაკა, თაგვისყურა) ნაზად იცქირებიან მუქ-ვარდისფერი მი­ხა­კი, ლურ­ჯი აკო­ნიტები, თეთრი ღიღილოები (Васильки), სხივოსანი ბა­ბუ­ა­წვე­რა (оду­ванчик) ყვე­ლა გაშლილია ყვავილობის აღტაცებაში.
     მზე ჩადიოდა (закат угасал).
     ვარდისფერი დაფიონი (Зарево) ეხვეოდა რა მთებს, გადადიოდა ლი­ლის­ფერ ბინდ­ში, რათა წყნარად, მშვიდად შერეოდა (შეხვეოდა, გადადნობოდა) ღა­მის სი­ლურ­ჯეს.
     ახალგაზრდები მიუახლოვდენ დაბას, დაფენილს მწვანე ხეობაში (ველში), გარ­შე­მორტყმულს მაღალი ტყიანი მთებით.
     თითქო ისინი მოხვდენ სულ სხვა ქვეყანაში, სულ სხვა მხარეში, სულ სხვა საუ­კუნეებში, სულ სხვა ხანაში;
     აქ მათ დაინახეს სახლები უმილოდ, უბუხროდ (უფიცროდ, უყავაროდ), უფან­ჯ­როდ (უსარკმლოდ) ნახევრად მიწური, ნახევრად ხის შენობები (ნა­გე­ბო­ბანი).
     დაბის (სოფლის) მცხოვრებნი მუშაობას რჩებოდენ (მუშაობას ათა­ვებ­დენ).
     შორიშორ (შორეულ) მანძილზე, წკრიალა ხმით (?) ეხმაურებოდენ ერთ­მა­ნეთს ისი­ნი (ეძახდენ).
     თითქო გაცოცხლდენ სტრიქონები ძველი წიგნისა;
     ამ მივარდნილ [დაბა] კუთხეში, სადაც გაჩერებულა დრო, ლა­პა­რა­კობ­დენ ძველ მწიგნობრულ ენაზე.
     მზე უფრო და უფრო ძირს ჩადიოდა. ხმები წყდებოდენ. ხმაურობა ჰქრე­ბო­და.
     ჯერ ისევ ნათელ ცაზე ამოვიდა ბეწვივით წვრილი, ვერცხლის ნამგალი მთვა­­რი­სა და საიდანღაც გაისმა სიმღერა:
                                     საყვარლის საფლავს ვეძებდი,
                                     ვერ ვნახე, დაკარგულ იყო,
                                     გულამოსკვნილი ვტიროდი -
                                     სადა ხარ, ჩემო სულიკო!
     ისევ სულიკო.
     იყო მოსკოვში, ესმოდა  სულიკო, გაიარა ბაქოში, ისევ სულიკო, ტფილისში - ყო­ველ ნაბიჯზე - სულიკო.
     და აი, ხევსურის სოფელშიაც ჩვენ გვხვდება სულიკო.
     გაისმა სიჩუმეში სრული, წკრიალა ტონები ჩონგურისა:
                                     შეიფრთხიალა [მგოსანმა]
                                                 და თავი დაბლა დახარა.
                                     ცვარ-მარგალიტი ციური
                                                 დაბლა ცრემლებად დაჰყარა!
     
     მე კი ასე მსიამოვნებს (მე კი ასე მიხარია) ძველი სიმღერის მოსმენა. მი­სი მო­მაჯადოვებელი ძალა სიტყვებშია.
     მე მიყვარს ეს ჰარმონიული ლექსი.
     მასში ისმის ვნებიანი მწუხარება, წუხილი (დარდი, ნაღველი, სევდა, ურ­ვა, ჭმუნ­ვა), კაეშანი, გულმომწყვლელი კაეშანი, გულგატეხილობა (ცხოვ­რე­ბა­ზე გუ­ლის­გატეხა); წყურვილი სიდიადისა (რაღაც დიადის, დიდის, მაღალის) - ჩა­მოსხ­მულ­ნი არიან (მოდიან, მომდინარეობენ) ნაზ თანაბგერებაში (созву­чье), რომელნიც ათა­ვისუფლებენ სულს დამჩაგვრელ და შე­მა­ვიწ­რო­ვე­ბელ სიმ­ძიმისაგან.
     ის ხალხი კი, რომელიც ამართული სულიერი ცხოვრების განსაზღვრული ემო­ციებით ცხოვრობს, აგრეთვე ღრმად სწვდება გულისყურით ამ ლირიულ გან­ც­დებს?
     უსათუოდ (ო, რა თქმა უნდა) შეიძლება ანგარიშმიუცემელი (შე­უგ­ნე­ბე­ლი) ემო­ციონალობით, მაგრამ პოეტისადმი (მგოსნისადმი) უცვლელად თა­ნა­შე­­მოქ­მე­დე­ბითი გრძნობით.
     ხალხი დახვეწილი (ფაქიზი, ნაზი, მახვილი, ოსტატი, მცოდნე, ხელოვანი, გო­ნე­ბა-მახვილი) დამფასებელია. მას ახლო არ გააკარო სიყალბე (იგი ვერ იტანს, ვერ ითმენს სიყალბეს).
     ყოველ[ი] პოეტურ ნაწარმოებს, სადაც მართლად არის გამოხატული ადა­მი­ა­ნუ­რი გრძნობები, აქვს თანაგრძნობა (პოულობს თანაგრძნობას) ხალხში.
     აკაკი წერეთელი ამტკიცებდა, რომ წყარო პოეზიისა გამომდინარეობს ხალ­ხის ძლი­ერი სულის ანკარა სიღრმისაგან.
     სიმღერა შესწყდა. უკვე დაბნელდა, შეღამდა.
     ცაზე გაბრწყინდენ ვარსკვლავები.
     უმაღლესი კათედრების სილუეტად აღიმართნენ ცივი მთების ხრამიანი (ფლა­ტე­ებიანი, კბოდოვანი) მთები.
     თეთრ მოჩვენებებად აქა-იქ გამოჩნდენ ასკილთა მაღალი, მაღალი ბუჩ­ქე­ბი (ას­კილი, ველური ვარდები). მათი ყვავილები სცემდენ ტკბილსა და ნაზ სურ­ნე­ლე­ბას.
     და ყვავილთა სურნელებასთან მოვიდა [ხმა] ხმოვანება ჩონგურისა და (იგი­ვე) იმა­ვე ხმამ დაიმღერა წყნარადა და მწუხარედ: თავო ჩემო...
     მკაფიოდ, [ისმოდა] გარკვეულად (სხარტულად) ისმოდა თვითეული სიტყ­ვა.
     დიდს მწუხარებას გამოხატავდენ ისინი (წუხილს, ნაღველს, ჯავრს, დარდს, ვა­რამს, ვაივაგლახს, უბედურებას), [დამსხვრეული] გაბზარული გუ­ლი­დან სკდე­ბო­დენ (აღმოხდებოდენ) გოდება (ღაღადი, ღაღადისი) და კვნესა, ჩი­ვილი, [და] მაგრამ არ ნებდებოდა ამაყი გული.
     ჰკვდებოდა ეს გული, მაგრამ თან იმუქრებოდა, და მუსიკის ხმებში სუნთ­ქავ­და უკვ­დავებით ეს მუქარა.
     ლამაზი სიმღერაა, მაგრამ მეტისმეტად ნაღვლიანია...
     ეს ნაღველი (ეს მწუხარება) მოდის წარსულისაგან; იმ ხნიდან, რაც ის დას­­წერა აკა­კი წერეთელმა, იგი გახდა მთელი ხალხის კუთვნილებად (სა­კუთ­რე­ბა) მისთვის, რომ სწორად გამოხატავს მისი გულის მოძრაობას.
     - მაინც რაში გვჭირდება ჩვენ (რად გვესაჭიროება, რაში გვესაქმება) წარ­სუ­ლის მწუ­ხარებანი? (უკარება).
     გვჭირდება იმისდა მიხედვით, რას გამოხატავენ ისინი. ფასი თა­ნა­მედ­რო­ვეო­ბისა ჩვენ ვიცით (ჩვენ შევიგონეთ) მხოლოდ წარსულის გაცნობის სა­შუ­ა­ლებით (მე­ოხებით).
     მახლობლად მოისმოდენ ქალებისა და კაცების ხმა.
     ავარდა ცეცხლის ალი, და გაანათა ხეები.
     ისინი მივიდნენ - ცეცხლის გარშემო შეკრებილ ჯგუფთან (ხალხთან).
     იქ იყვენ ქალები, ჩაცმულნი მუქ და მძიმე [მაუდის] მატყლის ტანთ­საც­მელ­ში.
     გულისპირი ამოქარგულნი ჰქონდათ, აგრეთვე კალთები, [ისინი] მათ ჰქონ­დათ ქე­რა თმა, შეკრეჭილი. სხვანაირი სამკაული თავისა (დახურვა) და მკაც­რი და მტკი­ცე სახეები.
     მამაკაცებს ეცვათ ჩოხები, რომლის ზურგზე და მხრებზე გამოხატულია ჯვა­რი.
     უმრავლესობას [ატარებდა] თანა ჰქონდა ფარ-ხმალი, მუზარადი.
     მომსვლელთ შეხვდნენ კეთილგანწყობილებით, მეგობრულად წამოიწყეს სა­უ­­ბა­რი. აღმოჩნდა, რომ ხევსურები ემზადებოდენ აკაკი წერეთლის იუბი­ლე­ჲ­სათვის, სად­ღესასწაულოდ.
     - ჩვენ არავისზე ნაკლებნი არ ვართ (ჩვენ სხვებს არ ჩამოვრჩებით), - გა­­ნაც­ხადა ერთ­მა მოხუცმა. ჭაღარამ..
     - ვცხოვრობთ ჯერ ისევ სიღარიბეში, ჩვენი ბავშები კი ეხლა სწავლობენ (და იც­ხოვრებენ [უფრო უკეთესად] ძლიერ კარგად). აკაკის დღეს ჩვენ ყვე­ლა­ნი ვიდ­ღე­სასწაულებთ. კარგი კაცი იყო. მე თვითონ მინახავს. როდესაც თბი­ლისში ჩაველი, მან გამაჩერა და გამომკითხა ჩვენი ყოფა-ცხოვრების შე­სა­ხებ. - თქვენთვის სა­ჭი­როა სკოლა, - მითხრა მე მან. მეც მაშინ იგივე ვიფიქრე და ვუთხარი მას, რომ ამის­ათვის საჭიროა ბევრი ფული... იგი დაგვპირდა შემ­წე­ო­ბას. დაიწყო ომი. აკაკი გარ­დაიცვალა.
     ჩვენზე არავინ არ[ა] იზრუნა - [რა].
     მოვიდა საბჭოთა ხელისუფლება.
     ეხლა ჩვენ შკოლაცა გვაქვს და ფერმაც.
     ჩვენ გავმდიდრდით და სახლებიც ავიგეთ, დავიწყებთ ლამაზად ცხოვ­რე­ბას.
     გარიჟრაჟდა (ირაჟრაჟა), თენდებოდა.
     გრილი ქარი ხმაურობდა მაღალი წიფელის (წიფლების) - მწვანე კარვებში.
     მხნედ და მხიარულად მოდიოდენ ახალგაზრდები... მათ თან მიჰქონდათ მთე­ლი ტვირ­თი ზღაპრების,
     სიმღერების, შელოცვების, გამოცანების, ან­და­ზე­ბისა.
     სწორტანიანი, ტან-გლუვი წიფლების სვეტებში - ისინი მიდიოდენ მაღლა, მთა­ში.
     არ მოველოდი მოვხვედრილიყავი ხევსურთა სალიტერატურო სა­ღა­მო­ზე.
     მართლაც, ასეთი საღამოები საქართველოს სოფლებში იშვიათი არ არის, სა­­დაც ცხოვრების ყოველი შემთხვევისათვის თავისი ლექსები და სიმღერები აქვთ.
     ზოგიერთი მათგანი გვაოცებს უმაღლესი მხატვრულ[ი] სიტყვათა ღირ­სე­ბით.
     ერთ-ერთ ხალხურ ლექსზე აკაკიმა სთქვა, რომ არ თუ მას, უბრალო მჯღაბ­­ნელს, შეეძლო მის ქვეშ ხელის მოწერა, არამედ თვით გენიალურ შოთა  რუს­­თა­ველ­საც კიო.
     ხალხურ პოეზიაში ნახულობდა აკაკი წერეთელი გასაღებს ხალხის სუ­ლის, მი­სი წარსულისა და მომავალი ბედის[ას] [გასაღებს] გასაგებად.
     უბრალოდ კი არ დაუტოვებია ანდერძად, რომ ნაწილი მისი საც­ხოვ­რე­ბე­ლი­სა გა­დადებული ყოფილიყო ხალხის ყოფა-ცხვრების, ზნე-ჩვეულებების, და ზეპირ სიტყ­ვაობის შესასწავლად.
     ყველა ქართველ პოეტთა შორის ყველაზე ახლო ხალხთან აკაკი იდგა.
     იგი არის სარკე მისი ცხოვრებისა (ჩვენს დრომდი, რა თქმა უნდა).
     შეამსუბუქა თუ არა მან თავის დროზე გლეხის მძიმე ბედი?
     ნაწილობრივად მისმა სიმღერებმა შთაბერეს მას მორალური ძალა, გა­ნამ­ტ­კი­ცეს, გაამაგრეს მისი მოთმინება, ასწავლეს თავისთავისადმი პა­ტი­ვის­­ცემა, აგო­ნებ­დენ იმედსა და ვაჟკაცობას და [აწვდიდენ] ასწავლიდენ მას გა­დაწყვეტით ომში გა­დასვლას...
     შეგვიძლია თუ არა ჩვენ, ახალ საზოგადობრივ ურთიერთობათა ადა­მია­ნებს მთლია­ნად ვენდოთ აკაკი წერეთელს?
     როცა ის იცავდა გლეხს, შეიძლება იგი მიდიოდა უბრალოდ ცნობილი მი­მარ­თუ­ლებით.
     შეეძლო თუ არა დაეშვა მას, რომ მონობისაგან განთავისუფლებული გლე­ხი გა­დაისვრის მის კისერზე მჯდომარე ბატონს და გაანადგურებს თავის დამ­­ჩაგ­ვ­რელს?
     შეეძლო თუ არა აკაკი წერეთელს მისალმებოდა თავისი კლასის დაცემას და მიე­ღო პროლეტარიატის დიქტატურა?
     ტყე გათავდა. დასრულდა.
     აღმართი ხდებოდა უფრო ციცაბო (ფრიალო, ღორღოვანი).
     ისინი მიდიოდენ დუმილით! (უსიტყვოდ, სიტყვა უთქმელად, ჩუმად).

II

     დაბოლოს, აჰა, უღელტეხილიც!
     სუფთა ჰაერი, მცხუნვარე მზე, ნათელი ცა, წარმტაცი, მიმზიდველი დუ­მი­ლი, სი­ჩუმე.
     მსხვილი, დიდრონი (დიდროვანი) ალპიური ყვავილები, მოკლე ღე­რო­ებ­ზე, ფოთ­ლების მწვანე ხავერდში, ფართოდ გაუშლიათ, მზის ბრწყინ­ვა­ლე­ბა­ში, თავისი სურ­ნელოვანი გვირგვინი.
     ლურჯი, ყვითელი, წითელი, თეთრი, - ისინი მდიდრულად, უხვად მი­მო­ფე­ნიან ქე­დებსა და თავდაღმართ დაქანებას მთისას (გვერდობი, ფერდობი).
     ვახტ. და გივი მოეწყვნენ - ყვავილებისა და ბალახების ლბილ ხალიჩაზე (ნოხ­­ზე).
     გეჩვენებოდათ, თითქო გარშემო, თვალუწვდენელ სივრცეში, შუადღის ცის­ფერ ნა­თებაში (შუქში, კაშკაშში, ბრწყინვაში, ციალში) მათ დაინახეს მთი­დან ნახევარი სა­ქართველო.
     დაუსრულებელი ჯაჭვი მთებისა, ტყეთა ჩაბნელებულ სიმწვანეში, მიიზ­ლაზ­ნე­ბოდენ ჩრდილოეთიდან დასავლეთისაკენ.
     შორს, სამხრეთით, ისინი ინთქმებოდენ (იძირებოდენ, იკარგებოდენ) ჰა­ე­რო­ვან ბურუსში.
     ვიწრო ჭალაზე (ველზე) ფოლადის კამკამით, ცოცხალივით იკლაკნებოდა მდი­ნა­რე.
     აღმოსავლეთით უვრცესს მთა-მინდვრებსა და ტყეებს იქით იშლებოდა ალაზ­ნის ველი. მზის [ბრწყინვალება-] ალმურში, ძლივს ძლივობით თუ გაარ­ჩევ­დით იქ ჭა­ლებს, ბაღებს, სოფლებს, მონასტრებს, ეკლესიებს. მკრთალად, ბუნ­დოვნად, რა­ღაც მონისლულად სჩანდენ ნანგრევები ძველთა ციხეთა.
     მათზე მსუბუქ და გამჭვირვალე - მოჩვენების მსგავს სილურჯეში, მრის­ხა­ნე კედ­ლად აღმართულიყვენ უზარმაზარნი, ვეება, წარმოსადეგი, დი­დე­ბუ­ლი, ახო­ვა­ნი, დიდი მთები დაღესტანისა. მიუდგომელ და მიუვალ მათ მწერ­ვა­ლებზე ჯერ ისევ იწვა თოვლი, რომელიც ელავდა დამაბრმავებელი კრის­ტა­ლებით და ცის ლაჟ­ვარ­დი ღელვა-ბიბინით.
     ხან იქ და ხან აქ მთის ფერდობებზე - საძოვრებზე - მშვიდობიანად სძოვ­და ჯო­გები ჭრელი ძროხებისა და თეთრი ცხვარის.
     ვრცელი ველები, ბაღები, სოფლები შთანთქმულნი (დადგმულნი, განთქ­მულ­ნი) სი­ჩუმესა და სიმშვიდეში, განასახიერებდენ [სურათს] ბარაქიანი [მად­ლი­ა­ნი] და ბედ­ნიერი ცხოვრების სურათს.
     - აი ის "დამღუპველი" კავკასიონი! - შენიშნა ერთმა, მიუთითა რა და­ღეს­ტ­ნის ვე­ლურ მწერვალებზე.
     - და ეს ტაძრები, განაგრძობდა გივი, მონასტრები და ნანგრევები - თავ­შე­სა­ფა­რი და მოწმენი ხალხთა მტრობისა; წარსულის საფლავზე მდგარი ძეგ­ლე­ბი, მათ ახ­სოვთ თვითნებობა და ძალადობა დამპყრობელებისა, მე­დი­დუ­რო­ბა, დიდების მა­ძი­ებლობა, მზვაობარობა და პატივმოყვარეობა ხე­ლი­სუ­ფალ­თა, ბრძოლა და და­ღუპ­ვა დამორჩილებულთა (დაპყრობილთა), ბე­ლა­დე­ბის დიდება და სახელოვნება (სი­მამაცე).
     გმირულად, საუკუნეების მანძილზე იცავდა საქართველო თავის უფ­ლე­ბას სი­ცოცხ­ლისას და არსებობისას.
     ყოფილან დღეები ბრწყინვალე გამარჯვებათა, დიდებისა, სიძლიერის, ძლე­ვა­მოსილების, გენიის მოვლენისა და პოეზიის უძლიერესი ელვარების, მწერ­ლობის (ლი­ტერატურის), ხუროთმოძღვრებისა და მხატვრობის.
     ყოფილა აგრეთვე დრო შავბნელი ჩაგვრის, ტრაგიული ბრძოლის და უსას­ტი­კე­სი დარბევის.
     უფრო ძლიერი მეზობლები, რათა  დაემორჩილებიათ (დაეპყროთ ის) ასუს­ტებ­დენ მას შიგნითვე (შიგნიდანვე), აღვივებდენ რა მტრობას  ტომთა და ხალ­ხთა შო­რის (?)
     [თათრები] ოსმალები და სპარსელები მაჰმადის სახელით აღიზიანებდენ მთი­უ­­ლებს (Горцев). ავარიელები და ლეკები იძვროდენ თავიანთ ველური ხეო­ბე­ბიდან და ალლაჰისა და მაჰმადის სახელით თავს ესხმოდენ, სწვავდენ, ჰკლავ­დენ და ტყვედ მიჰ­ყავდათ ადამიანები, მოსახლეობამ არ იცოდა მშვი­დო­ბიანობა.
     შიშით მოპოვებულ ნაყოფს შრომისას ართმევდა მტერი.
     დაუძინებელი მტრების მუდმივ მუქარის ქვეშ (განუშუქარის), უმ­ფარ­ვე­ლო (უმ­წეო) საქართველო ეძებდა დახმარებას (შველას, შეწევნას, შემ­წეო­ბას) რუსეთთან. გა­ბოროტებული ამ დაახლოებით სპარსეთის მბრძანებელი აღა-მაჰმად-ხანი შე­მო­იჭრა საქართველოში, დაანგრია თბილისი და მცხეთა,  და გაძარცვა ქვეყანა.
     განადგურებული საქართველო გადაიქცა რუსეთის ვასსალად, შემდეგ იგი გა­დააქციეს პროვინციად და საქართველოს სამეფომ შესწყვიტა არ­სე­ბო­ბა.
     მართვა-გამგეობა იწყეს რუსმა მოხელეებმა.
     ხალხს მათი არა-ესმოდა-რა, მათ კი ესმოდათ ხალხის იმდენად, რამ­დე­ნა­დაც სძარც­ვავდენ, [მათ] ატყავებდენ მათ.
     ძალაუფლებით შემოსილნი, გამედიდურებულნი დიდმპყრობელური შო­ვი­ნის­ტე­ბი! მათ ეზიზღებოდათ (ეჯავრებოდათ) ქართველობა, ცბიერებითა და ძა­ლა­დო­ბით მიყვანილი მორჩილებამდე.
     [აღარ არსებობდა] დაიხურა, გაჰქრა ქართული დაწესებულებები, რომ­ლე­ბიც არ­სებობდენ საუკუნეების განმავლობაში.
     შემოღებულ იქმნა უცხო კანონები.
     შკოლებისა და სასამართლოსაგან განდევნილ იქნა ქართული ენა.
     ზნე, ჩვეულება, მრავალსაუკუნიანი (უუძველესი) ეროვნული კულტურა, - ყვე­ლა­ფერი ეს გახდა გონებაგამოფიტული (Тупой) მოხელეების დამცირების, ყბად აღე­ბის საგნად, თავს კი იმართლებდენ „უმაღლესი ცივილიზაციის“ ინ­ტე­რესებით.
     ხალხი გაძვალტყავდა, დაუძლურდა. იგი იხდიდა კანონიერსა და უკა­ნო­ნო გა­დასახადებს, გადადიოდა რა მჭადიდან წყალზე, რათა დაეკმაყიფილებია სი­ხარბე გა­დამთიელების და ერჩინა თავისი ფეოდალი.
     მესაზიდე, საურმე ბეგარა, შინაგანი გადასახადები, - იყო უკეთესი სა­შუ­ა­­ლე­ბა­ნი მშრომელისაგან მეტი სისხლის გამოღებისა.
     გვალვა. მოუსავლიანობა. ახლოვდებოდა შიმშილი თავიანთ თა­ნამგ­ზავ­რე­ბით - ავადმყოფობებით (სნეულებებით).
     უმწეო [თავ]განწირულობით შესცქეროდა გლეხი ზეცას: ევედრებოდა მას. სთხოვ­და, მაგრამ შეუბრალებელი, ულმობელი მზე სწვავდა და დაგავდა მის [ნახნავ-]ნათესებს და ლაჟვარდოვანი სივრცე ბრწყინავდა სისასტიკით.
     [შესწყდა] მიჩუმდა ხმა სიმღერისა. დავიწყებულ იქნა ცეკვა. შესწყდა ხუმ­რობა და სიცილი. საჭირო გახდა სურსათი - ღალა ჯარისათვის. დაწყებულ იქ­ნა სამხედრო ეგ­ზეკუციები. დაცინოდენ (ყბად იღებდენ, სამასხროდ ხდი­დენ), თოფის კონ­და­ხე­ბით სცემდენ, როზგითა სცემდენ.
     სადაც კი ნახულობდენ (სადაც კი ნახვა შეიძლებოდა) ხელიდან გლეჯ­დენ, იტა­ცებდენ უკანასკნელ ნამცეცებს.
     ვერ აიტანა ხალხმა. გააფთრებული მხეცის მსგავსად აღსდგა იგი სიკვ­დი­ლის ბჭეს­თან (კარებთან). გული მისი იწოდა სიძულვილით. სისხლი დუღდა მრის­ხანებით. სუ­ლი მოითხოვდა შურისძიებას.
     კახეთიდან ხანძარი აჯანყებისა გადავიდა ქართლში.
     ჰაერი შეიძრა საომარი ძახილით (ყვირილით). გაისმა [სამხედრო] საომარი სიმ­­ღერები... ცხოვრება გახდა კვლავ მდუღარე და მხურვალე.
     საშინელებით შეპყრობილნი (დამფრთხალნი) გარბოდენ და იმალებოდენ დამ­პყ­­რობელები. შიშის კანკალმა აიტანა მათი გარეწარი, ბინძური გული.
     გაიხსენეს საქართველოს [მთიელები] მთიულები.
     და ისევ მიმართეს ცრუ დაპირებებს და შეცდენითა და იარაღის ძალით და­აწყ­­ნა­რეს აჯანყებულნი.
     უუფლებობამა და ჩაგვრამ კვლავ გაიმარჯვა.
     ყველაფერი, რაც კი ატარებდა ეროვნულ სახეს - გაუპიროვნებასა ან გა­­ნად­გუ­რებას ეძლეოდა.
     თვით ქართულ ღმერთშიაც კი მტერსა და ეროვნული სულის მატარებელს ხე­­დავდენ. [რიყეს - ციხეს].
     და შემოიღეს ეკლესიებში რუსული ენა.
     მაგრამ იყო [ერთი] აქილევსის ქუსლი (ტერფი), მოუწყვლელი, და­ურღ­ვე­ველი, უვ­ნებადი.
     ეს იყო პოეზია.
     სული ერისა ცხოვრობდა მასში და აშინებდა თვითმპყრობელობის ყოვ­ლად ძლიე­­რებას.
     არ ნებდებოდა საქართველო.
     ახალ ძალადობებს ჰყვებოდა ახალი აჯანყებანი.
     სახრჩობელები გურიაში... სახრჩობელები იმერეთში... არაფერს შველა არ შეეძ­ლო. ისევ გლეხთა აჯანყებანი და
     თავად-აზნაურობის შეთქმულებანი.
     მეფის მთავრობა[მ] [გაიგო] მიხვდა, რომ დასჯა და ტერორი სახელმწიფოს [გამ­გეობის] მართვის ცუდი იარაღია.
     უნდა ემოქმედნათ დიპლომატიით.
     გამოვიდა ვორონცოვი.
     დაიწყეს ბეჭდვა ქართველი მწერლების. დაიწყეს გამოცემა ჟურნალისა ("ცის­კა­რი"), მიიმხრეს თავად-აზნაურობის ინტელიგენცია. სხვების ძნელი არ იყო შეც­დე­ნა დიდი ადგილებით, მაღალ საფეხურზე აყვანით, კარიერით, ჩი­ნებით;
     დაიწყეს ცხოვრება ფართედა და გულმხიარულად (გურ.), თავადურად.
     დაიწყო ტკბობა და გატაცება ფუფუნებით ცხოვრებისა.
     გამოჩნდა ჯერარნახული (მორთულობა, მოწყობილობა, გარეგანი) პი­რო­ბე­ბი, მდგო­მარეობა:
     ბალები, სამხიარულო გართობანი, მიღება (სტუმარ-მასპინძლობა) ვი­ზი­ტი - ავ­სებდენ ცხოვრებას.
     სამკაულთა [შეძენისათვის] (შესაძენად), ჰაეროვანი მაქმანის (Кружева) ნა­­­ხე­ლა­ვის, მძიმე ხავერდის, აბრეშუმისა და თხელი, წმინდა მაუდის შე­სა­ძე­ნად იხარ­ჯე­ბოდა მთელი საცხოვრებელი, [მთელი] ყველაფერი.
     მდიდრდებოდენ ვაჭრები. ადგილმამული გირავდებოდა; გლეხობა წელზე ფეხს იდ­გამდა. ასე ცხოვრობდა საქართველო იმ ხანებში, როდესაც გამოვიდა აკა­კი წე­რეთელი.
     დიდი გვარიშვილი (დიდგვარი) თავადი, შვილი დარწმუნებული (გულ­და­ჯე­­რე­ბული) ფეოდალისა, შთამომავალი იმერეთის უკანასკნელ მეფეთა, იგი, ილია ჭავ­ჭავაძესთან [გვერდით] ერთად, გამოვიდა თავისი კლასის ბრალმ­დებ­ლად (წი­ნა­აღმდეგ?), მამხილებლად.

     კარგი რამაა ყვირილას ხეობა... მშვენიერია სოფელი საჩხერე. იქ თუთის ჭა­­ლებ­ში, ფართოტოტებიან კაკლის ხეებში, მხიარულზე მხიარული ჩიხურას ნა­პირზე ეხ­ლაცა სდგას ძველებური ქვის სახლი, სადაც ოდესმე დაიბადა, სცხოვ­­რობდა და გარდაიცვალა აკაკი წერეთელი.
     ვენახები (ზვრები), ბაღები, მინდვრები - ამოწმებენ, ამტკიცებენ [ად­გი­ლის] მა­მულის ნაყოფიერებას.
     სოფლის მახლობლად მაღალი [მთაზე] მთიდან ხეობას დაჰყურებს ნანგ­რე­ვები ძვე­ლი ციხისა „მოდი-ნახე“ - ძეგლი წერეთლების ძველი ფეოდალური ძლი­ე­რებისა.
     ადრე, ბავშობის წლებში, იზრდებოდა აქ აკაკი გლეხის ოჯახში. ასეთი იყო ჩვე­ულება.
     გულთბილად და მადლობის გრძნობით იგონებს [აკაკი] იგი თავისი ცხოვ­რე­ბის ამ ხანას.
     მშრომელი, გლეხური ცხოვრება, პატიოსანი, გულწრფელი, გულითადი, გან­წ­­ყო­ბილება ადამიანებისა აღვიძებდენ მიმხვდურ ბავშში ადამიანობას, კა­ცობ­რი­ვო­ბას (კაცობას).
     იგი ცნობისმოყვარე იყო და სოფლური ცხოვრება მისთვის იყო წარმტაცი ინ­ტერესით სავსე.
     რაც კი კეთდებოდა მინდვრად, ან რა შრომა ტარდებოდა სახლში, ყვე­ლა­ფერს ჩა­უკვირდებოდა, და ყველაფერს სწრაფად ითვისებდა, ეჩვეოდა.
     ყოველივე ახარებდა მას: თევზის ჭერა, მუხლებამდე წყალში, მთებზე, ცი­­ცა­ბო­ზე ასვლა, თამაშობა სუფთა ჰაერზე, რომლებშიაც იგი ყოველთვის [დიდ] მხია­რულ გამომგონებლობას იჩენდა.
     მას აჯადოებდენ, ხიბლავდენ ზღაპრები და ძველი ამბები, არაკები, რომ­ლებ­საც მას უყვებოდენ სოფლებში.
     უყვარდა მოსმენა (ყურისგდება) სიმღერებისა, რომლებითაც ის [მიე­ცე­მ.] ეძ­ლეოდა ხან მწუხარე, ხან მხიარულ განწყობილებას, იმისდა მიხედვით, თუ რას გად­მოსცემდენ ეს სიმღერები (რას ნერგავდენ). (იმ სიმღ. და გურ.).
     წარსულის ნაშთები, ძეგლები, ციხე-კოშკთა და სვეტთა ნანაგრევები და მათ­თან და­კავშირებული გადმოცემები, აღვიძებდენ მის წარმოდგენას.
     სული ცხოვრობდა საოცარი, სასწაულებრივი ღელვებით (მღელვარებით). ოც­­ნე­ბები მიჰქროდენ სხვა ხანათა და დროთა სიღრმეში და რაღაც უცნაურმა მწუ­­ხა­რე­ბამ (შებოჭა) შეკუმშა გული.
     ესევე (იგივე) მწუხარება იღვიძებდა მასში შემდეგშიაც; მამის სახლში წა­ი­კითხა მან „ვეფხის-ტყაოსანი“.
     და ისევ სულის მღელვარება, ამაღლებული [მწუხარება] სევდა და წყურ­ვი­ლი რა­ღაც დიადის, დიდის.
     აკაკის ბედს განაგებდა პოეტის [წარმოსახვა] წარმოდგენა.
     სწავლობდა იგი ქუთაისის გიმნაზიაში.
     იქ გაიგო მან, თუ როგორ [აბუჩ.] დასცინოდენ რუსის მოხელეები ქართველ ბავ­შ­ვებს, და საერთოდ, ადამიანურ ღირსებას.
     იმ ხანებში წიგნი ძლიერ [იშვიათად იშოვებოდა] იშვიათობას წარ­მო­ად­გენ­და, და მოწაფეებს წრთვნიდენ, ჭკუას ასწავლიდენ წკეპლით, გაწ­კეპლ­ვით.
     გაწკეპლვა ითვლებოდა აღზრდის საუკეთესო მეთოდად.
     ქართველი ბავშები უნდა ქცეულიყვენ რუს ბავშებად.
     მათ სცემდენ, ან [როზ.] წკეპლავდენ, როდესაც ვინმე გაბედავდა მშობ­ლი­ურ ენა­ზე დალაპარაკებას.
     [შფ.] აღშფოთდებოდა სული ქართველისა.
     აკაკიმ იცოდა წარსული თავისი ქვეყნის, და იგი ამაყობდა მისი ძველი დი­­დე­ბი­თა და ძლევამოსილებით.
     სძულდა მას ეს გადამთიელები.
     მასწავლებელთა შორის იყვენ ადამიანები გონების თავისუფალი მი­მარ­თუ­ლე­ბით.
     გაიგონა მან ერთხელ საუბარი საფრანგეთის რევოლიუციისა [შესახებ] და პო­ლო­ნე­თის აჯანყების შესახებ.
     გაიგო ისტორია კონრად ვალენროდისა. აღიგზნო, აენთო მისი გული.
     სახელი ეროვნული გმირისა აჯადოებდა მის პოეტურ წარმოდგენას, სულს. რა­ტომაც არ უნდა გამხდარიყო იგი მთავარსარდლად, და არ ეძია შური თა­ვისი სამ­შობლოს შეურაცხყოფისათვის.
     ეს აზრი არ აძლევდა მას მოსვენებას.
     გიმნაზიის დამთავრებამდე რჩებოდა რამდენიმე თვე, მაგრამ მან გა­დას­წყ­ვიტა მიე­ტოვებია სწავლა, წასულიყო პეტერბურგში, რომ დაეწყო სამ­ხედ­რო კარიერა.
     მამამ მას ეს განზრახვა მოუწონა: - კმარა სწავლა. შენს წლოვანებაში მე უკ­ვე ცო­ლი შერთული მყავდა და ოჯახს მოკიდებული ვიყავიო.
     თქმა საქმედ იქცა. მხურვალე ოცნებითა და გაბედული ილიუზიებით ჭა­ბუ­კი [გაჰყ­ვა] გაუდგა [შორეულს] შორს გზას.
     იმ ხანებში არა თუ რკინისგზა, არამედ კარგად მოწყობილი გზა-ტკეცილი, შა­რა-გზაც კი [არ იყო] იშვიათი იყო.
     მაგრამ განა შეეძლოთ რაღაცა უგზოობასა და საფრთხეებს შე­ე­წუ­ხე­ბი­ნათ მო­­მა­ვალი კონრად ვალენროდი?
     შესანიშნავი, დიდებული სანახაობანი ბუნებისა, სრულიად არ აღელ­ვებ­და მას (არა­ვითარ შთაბეჭდილებასაც არ ახდენდენ).
     მან [გაიარა] გადალახა უმაღლესი მთები, მძლავრი ტყეები, სადაც ბნელ ჯურ­ღ­­მუ­ლებში იმალებოდენ მხეცები.
     მან გაიარა გზები, სადაც მუდმივი გაზაფხულია დაუმჭკნარი სიმწვანით.
     სადაც ხეები იხუთებიან გრიგალისებურ ზრდაში, მჭიდე ლიანები (ფშა­ლას) გა­რემოცვაში.
     სადაც მწვანე სურო-ფათალო, ველური ვენახი - ვაზი, და გო­ნე­ბა­და­კარ­­გუ­ლი, შეშ­ლილი სვია, ფშალა, მისცევნიან [ჯაგებსა და ბუჩქებს] ჯაგნარებსა და ბუჩქნარებს.
     სადაც ცხოვრობს ზღაპრული მზეთუნახავი, ტყეთა იშვიათობა რამ - ოქ­როს­ფე­რი ხოხობი.
     იგი მიდიოდა ადგილებით, სადაც მუდმივი ყვავილობაა.
     სადაც ზამთრობით ჰყვავიან ვარდები - და იები.
     სადაც გაზაფხული მთვრალია მაგნოლიის სურნელებით, მიმოზებითა და ნუ­შით.
     სადაც სამშიტია (ბზა), დაფნა და ტვია.
     იგი ხვდებოდა ქალიშვილებს, ასულებს, ალვის ხესავით რხეულს (კი­პა­რი­სი) ისა­რივით სწორს, მშვენიერ სახეთა ნაზი პროფილებით. კანის სა­და­ფი­სე­ბური სი­თეთ­რით.
     გაბრწყინებულით, როგორც ვარსკვლავიანი ღამე, ხედვით, ცქერით, თვა­ლე­ბით.
     მაგრამ განა რაიმეს შეეძლო, რომ შედარებოდა მისი [ოცნების] წარ­მოდ­გე­ნის სი­დიადესა და ოცნებას, რომელიც მომავალს წარმტაც პოემად აქცევდა (წარ­­მო­ად­გენდა).
     საგმირო საქმისათვის მზადმყოფი ჩავიდა იგი პეტერბურგში, მაგრამ სამ­ხედ­რო სამსახურში არ შევიდა: იქ, აბა, რა უნდა ეკეთებინა?
     მის წინ გაიხსნა (გაიშალა) ახალი გზა.
     იგი დაუახლოვდა თანამემამულე სტუდენტობას და შევიდა უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში.
     ეს იყო ხანა (დრო) დიდ საზოგადოებრივ იდეოლოგიების შეჯახებისა.
     რუსეთმა წააგო ომი. ამ გარემოებამ ყველაზე ცუდი გავლენა მოახდინა.
     გამოირკვა, რომ იგი უძლურია: პოლიტიკურადაცა და ეკონომიურადაც.
     ქვეყნის გამდიდრებისათვის საჭირო იყო - ფაბრიკებისა და წა­მოწ­ყე­ბე­ბი­სათვის - თავისუფალი მუშა ხელები.
     მხარეში ბატონობდა ფეოდალიზმი.
     უნდა განთავისუფლებულიყო გლეხობა.
     ამ განთავისუფლების საკითხით იყვენ გატაცებულნი ყველა მოწინავენი.
     ამ საკითხის გარშემო იყო გამძაფრებული სასტიკი ლიტერატურული და პო­ლი­ტიკური აზრთა გაცვლა-გამოცვლა, კამათი, ომი.
     ლიბერალები ესალმებოდენ რეფორმებს, რადიკალები აგინებდენ (არაფ­რად აგ­დებდენ) წინასწარ გრძნობდენ, იცოდენ რა, თუ საითკენ გაუხვევს მთავ­რობის გე­ზი. ისინი კი ოცნებობდენ ძირითად გადატრიალებაზე.
     ისინი აღიარებდენ, რომ არსებული წეს-წყობილება უნდა შეიცვალოს.
     არ იცოდენ - რა ექნათ, რა ეკეთებინათ?
     ეს იყო ისტორიული [კითხვა] საკითხი, რომელიც წყდებოდა სხვადასხვა სა­ხით.
     ევროპიდან მიდიოდენ (შემოიჭრენ) სოციალიზმის იდეები.
     მათ ენერგიულად ამუშავებდა ჩერნიშევსკი თავის რომანში „რა უნდა ვქნათ“.
     სტუდენტთა შორის ირჩეოდა სოციალური პროექტები, ფილოსოფიური კონ­­ცეპ­ციები, სენ სიმონის, ფურიესი, რობერტ ოუენის და ლუი ბლანის.
     დაეხეტებოდენ სიბნელეში. ევროპაში უკვე აღარ იყო ფეოდალიზმი, იქ მე­ფობ­და კაპიტალიზმი, და სიღარიბე (გამათხოვრება) იზრდებოდა ზედ­მე­ტო­ბით (от изобилья).
     კრიზისები და რევოლიუციები ეს კაპიტალის [მუდმივი] მარად თა­ნამგ­ზავ­რე­ბია. და დიდი უტოპისტები ამტკიცებდენ სოციალიზმის აუცი­ლებ­ლო­ბას. [ისინი] მათ სურდათ დაერწმუნებიათ, დაეჯერებიათ მილიონერები, რათა ისი­ნი და­თანხ­მე­ბულიყვენ, საზოგადოების გადაკეთებას, ახალ, გა­ერ­თია­ნე­ბულ შრომის საწ­ყი­სებ­ზე.
     სამოციანი წლების (მესამოცე წლების) რუსებმა, შრომას დაუწყეს ყუ­რე­ბა (ცქე­რა), როგორც საფუძველს ახალი ცხოვრებისას.
     მსჯელობდენ მუშათა ასოციაციებზე, ამხანაგობებზე, არტელებზე, თე­მურ მი­წათ­მფლობელობაზე.
     ჩერნიშევსკი ოცნებობდა გლეხთა [აჯანყებაზე] რევოლიუციაზე.
     ამავე დროს კი მთავრობა ათავისუფლებდა გლეხობას და ათა­ვი­სუფ­ლებ­და [უმი­წაწყლოდ] მათ მიწისაგან.
     რა ვაკეთოთ - იდგა საკითხი აკაკის წინ.
     [საზიზღარი] დაღი ფეოდალიზმისა, გრძნობდა ის, სამარცხვინოდ ეკრა სა­­ქართ­ველოსაც.
     მონურმა დამოკიდებულებამ რუსეთისაგან, კიდევ უფრო [არცხვენდა] ამა­ხინ­ჯებდა მის პოლიტიკურსა და ეროვნულ სახეს.
     დასავლეთიდან კი... მოდიოდენ ამბები. დამონებული ეროვნებანი იბრ­ძო­დენ თა­ვიანთ დამმონებელთა წინააღმდეგ.
     იტალია ებრძოდა ავსტრიას - გაერთიანებისა და და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბი­სათვის.
     ჯუზეპპე გარიბალდი აგვირგვინებდა ამ ბრძოლას.
     იგი ანათებდა საომარ (საბრძოლო) ენტუზიაზმით თავის ხალხს და თავისი ელ­ვისებური დარტყმებით (ომებით) გაოცებასა და აღტაცებას იწვევდა ყვე­ლა მო­წინავე ადამიანთა.
     მასში ხედავდენ: გმირობის, კეთილშობილების,სამშობლოსადმი თავ­და­დე­ბუ­ლი, თავგანწირული სიყვარულის განსახიერებას.
     მის უზარმაზარ გულადობას (მამაცობას, ვაჟკაცობას), მის სამხედრო მო­საზ­რებულობას, მოხერხებულობას, მოსწრებულობას, იგონებდენ [სამხ.] და ახსოვდათ სამხრეთ-ამერიკაში, სა­დაც ის იცავდა რიო-გრანდეს - ბრაზი­ლი­ისაგან, იბრძოდა ურუგვაიში - არ­გენტინის წი­ნააღმდეგ.
     კომუნისტური მანიფესტი იყო სიგნალი მთელი რევოლიუციური ევ­რო­პი­ს­ათ­ვის (1848).
     ამოძრავდა, ატოკდა ვენგრია (უნგრეთი).
     მხურვალე მოწოდებანი ბრწყინვალე და ნიჭიერი კოშუტისა იწვევდენ თავ­­შე­უ­კავებელ აღტაცებას მისი ერისას.
     ამ მოწოდებებს შიშის კანკალში მოჰყავდა ძლიერი გაბსბურგის მონარქია.
     იბრძოდა ირლანდია, იბრძოდა პოლონეთი.
     აკაკის აღფრთოვანებული გული მოუსვენრად ტოკავდა. რა უნდა ექნა? რა ნა­ბიჯი გადაედგა, რა ზომა მიეღო.
     უნდა დაწყებულიყო ბრძოლა ბატონყმობისა და თვითმპყრობელობის წი­ნა­აღმ­დეგ, რა უნდა გაკეთდეს?
     როგორ დამცირებაში იმყოფება ადამიანი, ფიქრობდა აკაკი, ხატავდა რა თა­ვის გონებაში ქართველი გლეხის მდგომარეობას.
     მესამოცე წლების იდეებმა მის ფხიზელ გულში მდიდარი გამოძახილი იპო­ვეს.
     ყველაფერი, რასაც ის განიცდიდა, აღწევდა მასში უმაღლეს დაძაბვას და გა­მო­სავალს ეძებდა.
     იყო ნათელი, რომ ყველა ეს მისწრაფებანი და გაბედვანი, რომლითაც ცხოვ­რობ­და ის, და უკეთესი ადამიანები მისი ეპოქის, მას შეეძლო გაეხსნა მხო­ლოდ პოე­ზიით.
     პოეტი უნდა იყოს ტრიბუნი, ვინაიდან...
     სიტყვები, მსგავსნი ცეცხლოვან ვარსკვლავებისა, რომლებიც ისვრიან ძირს ზე­ციურ სიმაღლიდან და სწვავენ სასახლეებს და ანათებენ ქოხებს, სიტ­ყ­ვები, რომ­ლე­ბიც ემსგავსებიან ელვარე საომარ შუბებს, რომლებიც აღფ­რინ­დებიან მეშვიდე ცა­ში და ანადგურებენ ღვთისნიერ ფარისევლებს, შე­პა­რუ­ლებს იქ, წმინდათა წმინ­დაში.
     აკაკი გრძნობდა, რომ ადამიანთა გულებთან უნდა მისულიყო იგი ლექ­სით.
     უნდა განათებულიყვენ საქართველოს ქოხები, ბატონყმობის წყვდი­ად­ში გახ­ვე­ულნი.
     უნდა ალაგმულიყო მოხელეთა თვითნებობა.
     უნდა შერხეულიყვნენ, უნდა გამოსულიყვნენ საღათას ძილისაგან, ან უზ­­რუნ­ვე­ლობისაგან, სიმშვიდისაგან გაყინული [უმაღლესი] მაღალი ფენები სა­­ზო­გა­დო­ე­ბისა.
     უნდა გაღვიძებულიყო ეროვნული თვითშეგნება.
     საქართველო უნდა გამოფხიზლებულიყო და ანგარიში გაეწია თა­ვის­თა­ვი­სათ­ვის (შეკითხებოდა თავის თავს) თავისსავე მდგომარეობის შესახებ.
     ახალმა გრძნობებმა [მოიმწყ.] გაიტაცეს ახალგაზრდა თაობა.
     და ამ ახალი გრძნობებისათვის [ნაპოვნი] მონახული უნდა ყოფილიყო სა­­თა­ნა­დო, ღირსეული, შესაფერისი გამოხატულება.
     უნდა ალაპარაკებულიყვენ ახალი ენით.
     ძველ [ტიკებში] რუმბებში ახალი ღვინის დაყენება-გადასხმა არ ვარგა (რო­დი ვარ­გა).
     [სულიერ] სულის რევოლიუციასთან დაიწყო ფორმის რევოლიუცია.
     უნდა განთავისუფლებულიყვენ, უარი უნდა ეთქვათ ძველი ლექს­თაწ­ყო­ბის სიმ­ძიმისაგან.
     და შეექმნათ ახალი, უფრო მსუბუქი, და უფრო შესაფერისი ეროვნული სუ­ლი­სათ­ვის.
     თანამედროვე პოეტურ კულტურასთან აკაკიმ [შეათავსა] შეუთავსა გა­მო­სა­ხუ­ლება, განსახიერება ხალხური სიმღერის.
     თავისი დაფიქრებანი და აზრნი მან გამოხატა ელეგიის მუსიკალურ თა­ნამ­ღე­რე­ბაში.
     ირონია, დაცინვა და აშფოთება შეათავსა სატირაში.
     ლექსები მოფრენდენ მისი კალმისაგან.
     იგი ყოველთვის ნახულობდა ნამდვილ რიტმს, რომლითაც გადმოსცემდა თა­ვის სუ­ლიერ მდგომარეობას.
     ფორმები იქმნებოდენ მის მიერ სრულიად ძალდაუტანებლივ.
     კანონები ხმოვანებისა თავისთავად იხსნებოდნენ მის წინ.
     მას ჰქონდა არაჩვეულებრივი, უზარმაზარი ნიჭი!!!

     შრომა აყვანილ უნდა იქნას კვარცხლბეკზე და სახელი განეთქვას მას!
     დასწერა აკაკიმ „სიმღერა მკის დროს“.
     ეს ლექსი იციან ეხლაც საქართველოს ყოველ კუთხეში.
     როგორც ნიმუში რიტმიული სრულყოფილობის, იგი განხილვის საგანია გერ­მა­ნელი მსწავლულისთვის (ბჲუხერი).
     გაღელვებს გულუბრიყვილო, წმინდა, სუფთა სინაზე ხალხური სიმღერის, გამ­ხ­ნე­ვებს, გაღვიძებს მოკისკასე და მქუხარე, ჩქარი რიტმი.
     გარწმუნებს შინაარსის სინათლე, მკაფიობა.
     სიამოვნებას გგვრის შეჯიბრების [გრძნობა] განცდა, რომელიც შთა­გო­ნე­ბას იძ­ლევა საზოგადოებრივ მუშაობის დროს.
     ეს ჯანმრთელი პოეტური მოწოდებაა შრომისაკენ!
     ვერაფერი რამ შესანიშნავი ამ ლექსში ვერ იპოვეს მისმა თა­ნა­მედ­რო­ვე­ებ­მა, იგი გაკიცხეს: არააო აზრი, არაფერს არ გამოხატავსო!..
     პოეზია უნდა ემსახურებოდეს ცხოვრებას...

     საქართველოს აგვიანდებოდა რეფორმებით.
     აკაკი, რომელსაც [სჯეროდა] სწყუროდა მათი სწრაფი განხორციელება, ცდი­ლობ­და თავისი სიტყვით დაერწმუნებინა (დაეჯერებია) მემამულეთ რე­ფორ­მების სარ­გებლიანობაში.
     დარდითა და ირონიით ხსნის იგი „გლეხის აღსარებაში“ გაუვლელ უფსკ­რულს მო­ნასა და ბატონს შორის.
     იგი შესძახის დამჩაგვრელს, რომ იგი გონს მოვიდეს, რომ გლეხის და­ღუპ­ვით იგი თავისთავსაც დაღუპავს.
     მწარე ჩივილითა და ზიზღით მოღალავე მუშები (оброчники) ქვითინებს აკა­კის ჩან­გი და განაღვიძებს ხალხის შეგნებას.
     მისი სალამური გამოტირების სალამურია: სამშობლოის მწუხარე და უბე­დუ­რი ბე­დის გამოტირების სალამური.
     სამშობლოს - დასუსტებულისა და წამებულის - სისხლის მღვრელი ომე­ბით.
     მაგრამ მწუხარება და ცრემლები აგროვებენ მასში ენერგიას და იგი მო­უ­წო­დებს თავის ერს ომისაკენ!
     სადღა არის საქართველო?
     სალამური ჩუმდება. სხვა ისმის სიმღერა. ირონია ისმის მის ხმაში, ზიზღს იწ­ვევენ მას­ში მისი თანამემამულენი, მონარქიის წინ მუხლ-მოყრით მდგარნი, ქედ­მოხ­რილ­ნი.
     იგი ხარხარით (სიცილით) გლეჯს მათ შარავანდედს მაღალი წრის ადა­მი­ა­­ნე­ბი­სას, ნიღაბს, ფარისევლისას და კიცხვით დაღავს ყურმოჭრილ მონად გახ­დო­მი­სათ­ვის! (Раболепств.).
     იგი გესლიანად დასცინის მექრთამეებს, რომლებიც ამოფარებიან კანონს (ცი­­ტა­ტა).
     ბევრი ცნობილობდა თავისთავს აპელჲაციის მცოდნეში.
     მაშ, ვის უნდა აღეარებინა იგი? გარეშემო აღშფოთებულნი და აღელ­ვე­ბულ­ნი იყვ­ენ!
     ამბობდენ: რა პოეზიაა ეს? ყველაფერზე ხომ არ შეიძლება ლექსების წე­რა!
     პოეტს უნდა ახსოვდეს სიყვარული, [ვარდი] ბულბული და ვარდის ბუჩქი.
     ეძებდენ ნისლიან ემოციებს ტკბილ ხმებში, წმინდა ხელოვნების მომხ­რენი.
     ნიჰილისტები საერთოდ უარყოფდენ პოეზიას, გაიძახოდენ, რომ პოეზია მხო­ლოდ უფრო [აფუჭებს] არყევს ნერვიულ სისტემას.
     საერთოდ, ეს მიმდინარეობა უარყოფდა, ანგრევდა ყოველივე ძველს, ვი­ნაიდან ჰგო­ნებდა, რომ მხოლოდ ბუნებისმეტყველება გადაარჩენს სა­ზო­გა­დოებას.
     მოხუცები დრტვინავდენ: ეს ვინ აკაკი-ბაკაკი გამოჩენილა. კუმ ფეხი გა­­მოყოო.
     მომხრეები მას ძალიან ცოტა ჰყავდა. მაგრამ ხალხის ფართო მასები მას უკ­ვე პა­ტივსა სცემდენ, გაიგეს ის და შეიყვარეს.
     გლეხთა განთავისუფლება პირდებოდა ახალი [ერის] ხანის დასაწყისს.
     და აკაკიმ ლირიული აღტაცებით უმღერა [განსასვენები] სულ­თა ბრძო­ლის ლოც­ვა ძველს სამეფოს, მიესალმა ახალ ვარსკვლავს, რომლის ამოსვლას ელო­და - საქართველოზე.
     როდესაც აკაკი დაბრუნდა საქართველოში - სხვადასხვა კომისიებში და კო­მი­ტეტებში ბჭობდენ, კამათობდენ იმის შესახებ: გაენთავისუფლებიათ თუ არა გლე­ხობა, და თუ გაანთავისუფლებდენ, როგორ, რომ თავიანთი თა­ვისთ­ვის არ ეწ­ყე­ნინებინათ.
     როდესაც გლეხებმა მიიღეს თავისუფლება, ისინი მაინც მოკლებულნი იყ­ვენ სა­შუალებას, მოშორებოდენ მემამულეებს. მათ აკავშირებდათ მიწის ბორ­კილი (Узы), ჯაჭვი. გამოსყიდვა - ძვირი ჯდებოდა. ფულის შოვნაც ძნელი იყო... საიდან უნ­და ეშოვნათ? არსაიდან!
     როდესაც აკაკი დააკვირდა ოფიციალურ საქართველოს, დაინახა, რომ იგი მორ­ჩილებით მიჩანჩალებდა, მიყვებოდა მეფის მთავრობას.
     გულგრილობა უცხო იყო აკაკის ბუნებისათვის: იგი არ ფარავდა იმ უმაღ­ლეს სა­ფეხურს, სადამდისაც მიაღწია მისმა ზიზღმა, მონური სულებისადმი. იგი უძღვნის სა­ქართველოს - ფურთხს. მისი გამოსვლები - იწვევდენ ზე­გავ­ლე­ნას, ზემოქმედებას.
     საზოგადოებამ მას ზურგი უჩვენა. დაიწყო დევნა და ცილისწამება.
     მას მოჰყვა ძალაუფლების მქონეთა მუქარა. თანამგრძნობლებს (აობ­ლებს, მწრთო­ბლებს), იგი ვერ პოულობდა დაშინებულ ინტელიგენტთა შო­რის.
     ერთად ერთი, მარტო, განკიცხული, ცხოვრობდა იგი იმ ხანებში ქუთაისში. ცო­ლი იმყოფებოდა სოფელში, ვინაიდან ქალაქში ცხოვრების სახსარი არ მო­ი­პო­ე­ბოდა.
     მიუსაფარი, მშიერი, ეძებდა იგი რამე საშუალებას არსებობისათვის.
     მაინც, ხედავდენ რა მასში ნიჭიერ ახალგაზრდა კაცს, ცნობილი და დიდი გვა­­რის წარმომადგენელს და მისი ნიჭის თავის მიზნისათვის გამოყენების იმე­­დით, არა-ერთხელ შეაძლიეს შემაცდუნებელი, მაღალი თანამდებობანი!
     მაგრამ განა შეეძლო მას უარეყო თავისი შეხედულებანი?
     სიყვარული სამშობლოსადმი იყო მისი ზნეობა. მისი განახლება - სი­ცოცხ­ლის მი­ზანი. არ უთმობდა აკაკი, არ ნებდებოდა და წლები მიდიოდენ უბე­დუ­რე­ბაში - გა­ჭირვება-შიმშილში, სიცივეში, წყურვილში, სიშიშვლეში, და­ცინ­ვაში.
     მისმა გამძლეობამ და პირდაპირობამ, დაჟინებით სვლამ დასახული მიზ­ნი­სად­მი, გამოიწვია გაოცება (გაკვირვება) ერთი შეძლებული და შორმჭვ­რე­ტე­ლი პი­როვნების. [მან] ის წინასწარ მიხვდა, რომ ახალგაზრდა კაცს აქვს მო­­მა­ვალი და შეს­თავაზა მას უფასო ოთახი და სადილ-ვახშამი თავის სას­ტუმ­­როში.
     ეხლა მას შეეძლო თავისუფლად მისცემოდა თავის სამუშაოს. აღმოჩნდენ თა­ნამგრძ­ნობლებიც.
     შემთხვევით მან დასწერა [სიტყვამოსწრებული] მოხდენილი ფელეტონი, რო­მე­ლიც მიაწერეს ნიკო ნიკოლაძის, ნიჭიერი პუბლიცისტის კალამს.
     უკანასკნელი მიხვდა-რა, რომ ავტორი არის აკაკი წერეთელი, მოახერხა და მო­უწყო მას ლიტერატურული მუშაობა ტფილისში.
     აქ მაშინ გამოდიოდა ქართველ სამოციანელების გაზეთი „დროება“.
     ამ გაზეთის გარშემო თავი მოიყარა ხალხმა, რომელმაც მიატოვა სამ­სა­ხუ­რის კა­რიერა და მთლიანად შესწირეს თავი საზოგადოებრივ იდე­ა­ლე­ბი­სად­მი სამსახურს.
     ასეთები იყვენ - ენერგიული გიორგი წერეთელი, თავდადებული სერგეი მეს­ხი, პა­ტიოსანი და მოთმინების მქონე ივანე მაჩაბელი, უწყინარი და თავმ­და­ბალი და ქედ­მოუხრელი დიმიტრი ყიფიანი, აგრეთვე ნიკო ნიკოლაძე და ნე­ბაყოფლობით კერ­ძო საკუთრების მიმტოვებელი - ყაზბეგი.
     ხალხისადმი სამსახურის ლოზუნგით - იმავე წლებში სცემდა [მძლავრი] ბუმ­ბე­რაზი ილია თავის გაზეთს - „საქართველოს მოამბე“-ს.
     პოლემიკა მიდიოდა ჯერ ისევ არალეგალური - ძველ თაობასთან.
     ხელნაწერი წერილები ლექსებად ხელიდან ხელში გადადიოდა.
     თავს ესხმოდენ მოხუცებს იმის გამო, რაზედაც ეკადრებოდათ, ისინიც ვალ­ში არ რჩებოდენ, და თავისი მხრით ახალგაზრდებს ამტყუნებდენ.
     ახალგაზრდა საზოგადო მოღვაწენი თავის ძალღონეს არ იზოგავდენ.
     სულ უბრალო, მცირე რამ საქმის მოსაწყობად უნდა დახარჯულიყო გე­ნი­ა­­ლუ­რი გამომგონებლობა და ენერგია.
     იმ ხანებში სტამბის დაარსება, წიგნის გამოცემა, შკოლის გახსნა, წერა-კით­ხ­ვის გავრ­ცელება უფრო ძნელი იყო, ვინემ ეხლა ჩრდილო პოლიუსის აღ­მო­ჩენა.
     უხდებოდათ ბრძოლა მთავრობის უტვინობასთან და იდიოტიზმთან, აგ­რეთ­ვე სა­კუთარ უსახსრობასთან. ყველაფერის შორიდან მოზიდვა უხ­დე­ბო­დათ.
     გზები კი.. ღმერთმა დაიფაროს.. რანაირი გზები იყო.
     თუ რომ ამ მუდმივ ბრძოლაში არ დახარჯულიყო კოლოსალური ძალ-ღო­ნე, რა უნდა დარჩენოდათ მათ თავიანთ მერე, როგორც მწერლებსა და პოე­ტებს?
     მაგრამ არ უნდა ვნანობდეთ ამას.
     თავიანთი ისტორიული ვალი მათ მოიხადეს: [გამოიწვიეს] გააღვივეს გო­ნებ­­რი­ვი გამოფხიზლება მოსახლეობის ფართო ფენებში.
     საქართველომ დაიწყო - აზროვნება.
     წამოდგა ხალხი, რომელიც თავის გაბედულობით კიდევ უფრო შორს წა­ვიდა.
     სამოციანწლების მოღვაწეთა შორის აკაკი სარგებლობდა საერთო გამხ­ნე­ვე­ბით.
     ხშირად იკრიბებოდენ ახალგაზრდები სერგეი მესხთან „დროები“-ს რე­დაქ­ცია­ში, სადაც თათბირობდენ და არკვევდენ მრავალ საჭირბოროტო სა­კით­ხებს, ყო­ველის საშუალებით სცდილობდენ გაეუმჯობესებიათ ხალხის ცხოვ­რება.
     აკაკი თავისი მახვილი გონებით და მოსწრებული სიტყვებით, მოხდენილი, ზედ­გა­მოჭრილი შენიშვნებით, დიდათ აცხოველებდა და ახალისებდა ამ შეკ­რე­ბებს.
     ლაქ-მოუკიდებული, შეურცხვენელი გრძნობა სიმართლისა მას ყო­ველთ­ვის თან ახლდა... ეს ერთერთი მისი თვისებათაგანი იყო.
     სადაც ვერ მიგვიყვანდა ლოღიკა, მიატანდა პოეტის მხურვალე ინ­ტუი­ცია.
     ყოველ საქმეში იგრძნობოდა მისი მახვილი თვალი, ნათელი მოფიქრება.
     ცოცხალი და მოძრავი - ის ყოველგან ახერხებდა ყოფნას.
     ყოველი საქმე დაბოლოებამდე - დასასრულამდე მიჰყავდა.
     მისმა ლექსებმა სულ უფრო და უფრო მეტი პატივისმცემლები მოიპოვეს. „სა­ი­­დუმ­ლო ბარათს“ მღეროდენ ყველა წრეებში.
     მისმა ენამ მიაღწია ჯერარსმენილ სიმსუბუქესა, მხატვრულობას, პლას­ტი­უ­­რო­ბას, და ხმოვანებას.
     რომ ყინულზე გაეცურებინა ცენზურა, მან ვრცლად გამოიყენა ფორმა ალე­­გო­რიების, სიმბოლოებისა და მეტაფორების. შეცდომაში შეყვანილი მისი მო­­წი­ნააღმ­დეგენი - თვით ნახულობდნენ აკაკის ლექსებს უმშვენიერეს ლექ­სე­ბად.
     ის ათავსებდა თავის თავში ორთეოსსა და მეფისტოფელს (ორივ-ერთად, ადა­­მია­ნი და შიმპანზე). ნაზი და გესლიანად დამცინველი.
     და მიდიოდა კი სახიფათო და საშიშარი გზით.
     როცა იგონებ ბედს ბევრი მისი თანამედროვეისას, გაკვირვებასა ხარ, რო­­გორ გა­დარჩა იგი? შეიძლება მას ინახავდა ხალხის სიყვარული? იგი ხომ [და­უმეგობ.] და­უნათესავდა მას სიმღერით და იყო მისი რჩეული?
     ვიღაცა თავადი მიქელაძე, გამოაცხადა-რა თავისი თავი იმ მუქთახორების წარ­­მომადგენელად, რომელთაც აკაკი წერეთელი დასცინოდა, შიშველი ხან­ჯლით მი­ვარ­და მას, და ძლივსძლივობით გადაარჩინეს იგი. ეს იყო ლექსის „ნა­დი­რობის“ გა­მო.
     მალე მან დასწერა „გამოცანა“, რომელშიაც თავისსავე კლასს ბრალსა სდებ­და გამ­ცემლობაში. ამ ლექსმა საერთო აღშფოთება გამოიწვია.
     მშობელმა მამამ გარიცხა თავისი შვილი და შვილმაც თავის კლასთან ამის შემ­­დეგ შესწყვიტა ყოველგვარი კავშირი.

     გამოუსვლელობა, უგზოობა, უიმედობა გაისმის აკაკის დამღერებაში, სიმ­­ღე­რებ­ში. სიმართლით სცემს მისი გული და ამიტომაც ასეთი სუფთაა მისი ხმა. სევდითა და მწუხარებით კანკალებენ მისი ქნარის სიმები. რაზედ მღერის იგი?.. თავის უგონო სიყ­ვარულზე (საყვარელზე, სატრფოზე)... თავის სამ­შობლო­ზე.
     მისი დარდი, მისი ტკივილები, მისი განწირულება - ყოველივე ეს პოეტის ცხოვ­­რე­ბის სუნთქვაა. იგი გულმოკლული ჰყვედრის ბედს. ელის გა­მო­ძა­ხილს... მდუმარებს სამ­შობლო. ეჭვი და დაღონება ავსებს გულს. აკაკი წე­რე­თე­ლი ემშვიდობება ქნარს.
     მაგრამ სადღაც შთაისახა მტეხარე ტკივილი. ისევ ახმაურდენ ოქროს სი­მები, იღვ­რება სევდა და გაისმის მრისხანების მუქარა.
     ადამიანები! პატიოსნება და კეთილშობილება შესცვალეს ნაბოძვარზე (ჩი­­ნებ­ზე), სადაა იგი, ვინც [მოარჩენს] განკურნავს ტკივილებისაგან ცრუ ქარ­თ­ველს, მომტ­ყუებელს კი გაუსწორდება ტყვიით შუბლში? ვისი უნდა იმე­დი იქონიო? სადაა ეს ძალები, რომელთაც შეუძლიათ აღსდგნენ და აღადგინონ სამ­შობლოს პატიოსნება და ღირსება? (ლექსები 70 წლების).
     ძალადობა დღესასწაულობს გამარჯვებას მთელ მსოფლიოში.
     ბარიკადებზე დაიღუპენ ფრანგი კომუნარები. მთელი დღეების გან­მავ­ლო­ბაში კა­კანებდენ მიტრალიეზები, ხვრეტდენ კომუნის თავდადებულ მე­ომ­რებს.
     რუსეთის [ხიშტის წინ] ხიშტით დაჩუმდა მშფოთარე პოლონეთი, ძა­ლა­დო­ბა დღე­სასწაულობს. და მეფე, თვითმპყრობელი, ღვთისმიერ მი­რონც­ხე­ბუ­ლი, „მეფე-გა­მათავისუფლებელი“ განაგებს, მართავს სახელმწიფოს, დას­ჯებ­ზე და კა­ტორ­ღებ­ზე დაყრდნობილი.
     აღიძვრიან, წამოდგებიან რევოლიუციის ტალღები.
     მათ აჰყავთ თავიანთ თხემების სიმაღლეზე - ცალკეული უშიშარი, გა­ბე­დუ­ლი ადა­მიანები. ისინი, თავდაუნანებლად, თვალის დახუჭვით, თავზე ხე­ლა­ღებით, გა­და­ეშვებიან ტახტთან საბრძოლველად. იწყება ნადირობა „გვირგ­ვი­ნოსან მხეცზე“.
     დაშინებით თვითმპყრობლობა აქა-იქ აწყდება სასტიკ, შეუბრალებელ გა­აფთ­­რე­ბაში (გამძვინვარება, გაშმაგება, სიშმაგე, სიაფთრეში).
     მის დარტყმის ქვეშ იღუპება ბეჭდვითი სიტყვა, რომელიც ხალხს ემ­სა­ხუ­რება. „სოვ­რემენნიკი“ და „რუსსკოე სლოვო“ დადუმდებიან. განათლება და­ღუპვაა! ცი­ხეე­ბი და კატორღები ივსება მოსწავლე ახალგაზრდობით. იმ­პე­რია - არ იქნებოდა იმ­პერია, რომ მას მიეცა თავისუფლება მის ძა­ლა­უფ­ლე­ბის ქვეშ მყოფ ერებისათვის.
     უმაღლესი [განკარგულებით] წინასწარ მოხაზულობით (წი­ნას­წარ­და­სახ­ვით) ხალხს არ უნდა ჰქონდეს თავისი სახე, არ უნდა ჰქონდეს თავისი ენა.
     გუშაგი იმპერიის, კავკასიის სამოსწავლო ოლქი ხდება ეროვნული კულ­ტუ­რის და­მახრჩობელი (შთამხშობი). საიდან უნდა ელოდე სინათლეს, საიდან უნ­და ელოდე შვე­ლას?
     წინათგრძნობანი პოეტისა იღვიძებენ.
     და იგი აღვიძებს სხვებში ახალი ცხოვრებისა და ბედნიერების წყურვილს.
     იგი მღერის, თავისუფლებაზე, ძმობაზე, სიყვარულზე. მას სჯერა, რომ ბედ­ნიე­რება მშობლიური მიწის ახლოვდება.
     შესაძლებელია აღელვებულმა, ამდგარმა ტალღებმა წალეკოს ბო­ლოს­და­ბო­ლოს თვითმპყრობელობა და მისი ქვეყანა შეიქნეს თავისუფალი და ბედ­ნი­ე­რი?
     თავდასხმები მეფეზე არ სწყდება: ისინი აოცებენ ყველას თავისი გამ­ბე­და­ო­ბით, გა­ბედულობით. ვეღარ შველის გვირგვინოსან „მხეცს“ „ოხრანა“ (მცვე­ლები, მარად მის გარშემო მყოფი), ბომბები, ყუმბარები და [მინები] ნაღ­მე­ბი არიან ჩაწყობილნი ყველ­გან მის გზაზე.
     ბოლოს იფეთქებს ყუმბარა გრინევიცკისა და სიკვდილი მათი უდი­დე­ბუ­ლე­სო­ბის ერთი წამით აშუქებს გარშემორტყმულ გამეფებულ წყვდიადს.
     აკაკი თავისი შეუდარებელი თარის ნაზი სიმების ჟღერით აღტაცებული ესალ­მე­ბა გაზაფხულს -
     
                                           სასოებამ ფრთა გაშალა
                                           გულსა მკრა და ამიძგერა!
     
     მონარქი მოჰკლეს, მაგრამ მონარქია დარჩა. ხელისუფლება (მართვა) მოკ­ლუ­ლისა გადავიდა ცოცხალზე.
     იზრდებოდა ცხოვრება. კავკასიაში გაჰყავდათ რკინისგზები, გაძლიერდა ვაჭ­რო­ბა, გაჩნდა მრეწველობა. ფული უფრო და უფრო დაეპატრონა ადამიანს. ყვე­ლამ მია­შურა საწარმოო საქმეს.
     გროვდებოდა სიმდიდრე.
     და განთავისუფლებულ ქართველ გლეხსაც შეეძლო თავისი ნიჩაბითა და ბა­რით რკი­ნისგზაზე 6 1/2 კაპიკი - გაეკეთებინა.
     ვაჭარი, რომლის ცხოვრება და სინიდისი მიმართულია ყიდვა-გაყიდვით, იძენ­და უფ­რო და უფრო მეტ ძალას (უფრო და უფრო ძლიერდებოდა).
     რითი დააცხრობ სიხარბეს, რითი ალაგმავ მატყუარობას? ვერაფრით.. ისი­ნი უნ­და გაანადგურო! (ციტატა) აი, მას აკაკის ჭკუის დარიგება.
     „ახალი გზაა“ [სდგას] პოეტის წინ. ამ გზაზე პატიოსან ადამიანად დარჩენა ძნე­­ლია. მაგრამ პოეტმა იგი უნდა გაიაროს. „საქმე უნდა დაწყებულ იქნას“. „სის­ხ­ლი დუღს“ და წინ, მომავალისაკენ!
     რკინისგზებმა შეაერთეს ზღვები; მიჰქრიან მატარებლები. გააქვთ და შე­მოაქვთ სა­ქონელი. გაიზარდნენ ქალაქები. მიაწყდა გლეხობა საწარმოებს; შე­უდგენ (და­იწ­ყეს) მიწის ბურღვას, ქვანახშირის ამოღება, ნავთისა და შავი ქვის წარმოება-ექსპ­ლოატაცია შევიდა თავის ძალაში. მოგზაურობს აკაკი თა­ვის ქვეყანაში რკი­ნისგ­ზებითაც, ხან ქვეითად, ხან ცხენით. საქმეები ყო­ველ­თ­ვის  უამრავი აქვს. რა არ აინტერესებს მას: ბანკები, შავი ქვის და­მუ­შა­ვე­ბა, თე­ატრი, ქალთა საკითხი, შკო­ლა, ეტნოგრაფია, ფოლკლორი. ქალაქებში ჰკით­ხუ­ლობს ლექციებს, სოფლებში სწავ­ლობს ყოფა-ცხოვრებას, ენას, ზნე-ჩვეუ­ლე­ბას, ზეპირსიტყვაობას; გლეხებში იგი თავის კაცია (მასზე ამბობენ „ჩვე­ნი კა­ცია“-ო). ეძახიან მას უბრალოდ აკაკის. და ყველა ქაღალდებზე, რო­მელ­ზე­დაც კი მისი ხელისმოწერაა, აღნიშნულია აკაკი. ვი­ნაა წერეთელი? ასე­თე­ბი ბევ­რია. აკაკი ერთადერთია.
     ხშირად ხვდება მუშებს, რომლებიც მას მხიარულად ესალმებიან, უყვართ მი­სი ღი­მილი, თავაზიანი (ზრდილობიანი) ბუნება, გულკეთილი ხუმრობა და გა­დამდები სი­ცილი.
     მოსწონთ ქალებს დიდებული გარეგნობა აკაკისა.
     უცქერიან მის ლომურ ფაფარს, და არწივისებურ პროფილს.
     მისი გამოხედვა გულკეთილია და გამბედავი, ხანდახან დამცინავი.
     წვერი და ულვაში - ვითარმედ იუპიტერს (და ვითარმედ იუპიტერს შვე­ნის წვე­რი და ულვაში). (ლულვა, კრულვა).
     პატივს ცემდა აკაკი ქალში პიროვნებას და ადამიანს, მიუზღო რა ღალა, ნაზ შე­მოქმედებას, უმღერა რა ტკბილ-ნეტარ წამებს, აღტაცებასა და წამებას სიყ­­ვა­რუ­ლისას, წვასა და დაგვას, წამებას ვნებისას, - მისი ჩანგის სიმები სხვაგ­ვარად იწ­ყობოდა. ზოგს სიყვარულში იხსნებოდა შვენება არსებობისა (ყოფ­ნისა). იგი გვამც­ნებდა სხვა გრძნობათა და სიხარულთა სიღრმეზე.
     ქალს  დედას - აკაკი აღმერთებდა. იგი უმღეროდა ამ ქალის უდიადეს გულს.
     იგი მღეროდა ქალებზე, მაღალი ზნეობის ქალებზე, სულიერი ნების მქონე ქა­­ლებზე, სამშობლოსათვის თავგანწირულ ქალებზე. მისი „ნათელა“-ს წინაშე, მის ზნე­ობრივ სიწმინდესა და შეურყეველ სიყვარულში - ვერ მიბედავს ვე­რა­ვითარი სა­ტანა, ბიწიერება, სიმკაცრე და ავხორცობა.
     და თამარიც ეს წყაროა - ჭეშმარიტების, სიკეთისა და სილამაზის - სული პროგ­­რესსის, გუმანიურობის.
     აკაკი უკვე სახელგანთქმული პოეტია, მის ლექსებს იზეპირებენ, ავსებენ გა­მო­ცემებს, ცნობილნი არიან მთელ ქვეყანაში.
     პოეტმა უნდა გაიაროს თავისი გზა - და წაიყვანოს სინათლისაკენ თა­ნა­მე­მა­მუ­ლენი (ციტატა).
     აკაკი შეუდგა „თორნიკე ერისთავი“-ს წერას.
     და რომელი გონიერი მოღვაწე არ მიმართავს წარსულს, არ მოსძებნის მას­ში (არ დაუწყებს ძებნას) მომავალის გზებს.
     გიოტე გვასწავლიდა, რომ ცხოვრება შეიძლება წაწეულ იქნას წინ მხო­ლოდ ყვე­ლას საერთო თავისუფალ ურთიერთმოქმედებით, განუწყვეტელი ყუ­რად­ღებით ყვე­ლაფრისადმი, რაც დარჩა და ცნობილია, ვიცნობთ წარ­სუ­ლი­სა­გან.
     თორნიკე ერისთავი - ეს არის „აგიტკა“, ძახილი პოეტისა მთელი სა­ქართ­ვე­ლოს გა­ერთიანებისათვის.
     წარსულის მაგალითები აღვივებენ ხალხის თავმოყვარეობას, მის სია­მა­ყეს.
     პირქუშ (წარბშეკრული, მოღუშული, სუსხიანი, მკაცრი, სასტიკი) ცხოვ­რე­ბას წი­ნაპრებისას, მოკლებულს ყოველგვარ ზედმეტობასა და გა­და­ჭარ­ბე­ბას (მე­ტის­მე­ტობა, ნამეტნაობა), უნდა ხაზი გაესვა თანამედროვე თა­ვად­აზ­ნაურობის და­ცე­მი­სათვის, [წრეგადასული და] განებივრებული, და გარყვ­ნი­ლი თავადაზნ.
     სამშობლოსადმი სამსახური უფრო მაღლა სდგას, ვინემ ღვთისადმი სამ­სა­ხური, ბე­რი აკაკი წერეთლისა იცვლის თავის მდაბალ ანაფორას ჯაჭვ-ჯავ­შან­ზე და ხმალ­ზე, როდესაც ამას ითხოვს სამშობლო და მიდის [მტერზე] მტრის გა­სა­ნად­გუ­რებ­ლად (ნიშნის მიგება თანამედროვე ეკლესიისადმი).
     გლეხი არაფრით ნაკლები არაა თავადიშვილზე. ომში გმირი, [და] მა­მა­ცო­ბაში და სამშობლოსადმი ერთგულებაში – რაინდთან თანაბარია.
     მეფე იმგვარივე ადამიანია, კაცია, როგორც ყველა. არა მის უმაღლეს წო­დებას უნ­და ვცეთ პატივი, არამედ მის მოქმედებასა, [და] რამდენადაც იგი მიმართულია სამ­შობლოს საკეთილდღეოთ.
     საქართველო, რომელიც გამოვიდა ბიზანტიის დასაცავად, - ნიშნის მი­გე­ბაა რუ­სეთის მონარქიის, რომელიც ვითომდა დაცვის [მიზნით] სახით, ძა­ლით შემოიჭრა უმ­წეო, უმფარველო საქართველოში.
     სასამართლოს ჩვენებითა და მასში ხალხის მონაწილეობით, იგი ამახ­ვი­ლებს ყუ­რადღებას თანამედროვე სასამართლოსადმი, სადაც სამეფო მო­ხე­ლე­ე­ბის პი­რა­დი თვითნებობის[ადმი] ხელშია ქართველი გლეხის ბედი და იღ­ბა­ლი.
     თორნიკე ერისთავი - ესაა ქებათა-ქება ჰუმანიურობის სახელით - მძლავ­რი, გმი­რულისა და სამართლიანი ომის.
     საერთოდ ყველა პოემები აკაკი წერეთლისა განირჩევიან აზრის სიღრ­მი­თა და  სახეთა მხატვრულობით, ენის სიმდიდრით, კონცეპციის ნიჭით, [გა­მო­ხატულების ძალით] წარმოდგენის ძალით, სისადავითა და ბრძოლის პა­თო­სით.
     ჰავამ, წყალმა, მთებმა და მთელმა დიდებულმა ბუნებამ საქარ­თვე­ლო­ი­სამ იპო­ვა მათ­ში თავისი არა მხოლოდ უნიჭიერესი, არამედ გენიალური პოეტი.
     მრავალი პოეტი [მოგვცა] მისცა საქართველოს მე-19 საუკუნემ.
     მაგრამ ისეთი, რომელიც მთლიანად გამოსახავდა თავისთავსა და თავის დროს - პოეზიაში, აკაკის [გარდა] მზგავსი არავინ არ არის.
     მისი გულიდან [მოდის] აღმოხეთქს ყოველთვის - მხოლოდ და მხო­ლოდ ბუ­ნებრივი [ძალდაუტანებელი] ხმები...
     მას არა აქვს ყალბი ნოტები.
     იგი ქმნის - ძალდაუტანებლად.
     იგი მგოსანია - ცოცხალი გრძნობის.
     ამბობენ ზოგიერთები: მის სიზარმაცისადმი მიდრეკილებას.
     იგი, მართლაც, თავის თავს ძალას არ ატანდა, მაგრამ ყოველთვის იცოდა გა­მოხმაურება და წყაროს ზეშთაგონებისას ნახულობდა ყოველგან;
     წარმავალი შთაბეჭდილებანი, მარადისი ჭეშმარიტებანი, გმირები წარ­სუ­ლისა, დიდ­ნი მოვლენანი, დღიური საჭირბოროტო საკითხები, იდეები, ვნე­ბე­ბი, შრომა - ყო­ველივე ეს ღირსი იყო მისი ჯადოსნური კალმისა.
     [მან] საჭირო მისმა  სიმღერებმა [გონებით ამაღლებულთათვის] აღა­მაღ­ლეს გო­ნება, მან განაღვიძა სევდა თავისუფლებაზე და წყურვილი თავ­და­დე­ბი­სა და საგ­მირო საქმეთა - სამართლიანობისათვის.
     მიდის დრო;
     მთლად გათეთრდა, გაჭაღარავდა აკაკი.
     გარნა გარეგნობა მისი ისევ ძველებურად დიდებულია.
     თმები - გრუზა (წინად ქარბუქს მოგაგონებდათ), სქელი.
     გამოხედვა - სიცოცხლიანი, ცოცხალი. ძარღვებში ისევ სდუღს სისხლი, და ახალ­გაზრდული ცეცხლი, მხურვალება და თავგამოდება - მასში არ დაი­წურ­ვებიან.
     საქართველო ამაყობს მით. მისი დიდებისა და სახელის შარავანდედით მო­ხა­რულ­ნი არიან შეიმოსონ - მრავალნი.
     მასზე [საუ] ბჭობენ, მასლაათობენ ლიტერატორები; ვერ გაერკვევი მრა­ვალ მათ გამოთქმაში, ძალიან ბევრს, კარგს ლაპარაკობენ, მაგრამ ნისლი და ბინდ-ბუნ­დიც ბევრი მოჰფინეს მის ნათელ დღესავით ბრწყინვალე პოეზიას.
     ერთობიან სალონებში; ზეპირად კითხულობენ და მღერიან აკაკის, თე­ატ­რებში სდგა­მენ მის პიესებს, დრამებს.
     სიხარულს იწვევს მასთან შეხვედრა. მოხუცნი - პატივისცემით მას ესალ­მე­ბიან, ახალ­გაზრდობას გული [უხურს] ცემას უმატებს. ბავშები მხიარულად უღი­მიან მას, იგონებენ რა მის სასაცილო იგავ-არაკებს.
     მასზე აუგის თქმას (ძვირის თქმას) მტრებიც კი ვერ ბედავენ. სიმღერა აკა­კი წე­რეთლისა ამხნევებს ღარიბს გლეხკაცს; ამხიარულებს, ახალისებს მას დას­ვე­ნე­ბი­სა მისისა ჟამს.
     აი, მიიწურა მე-19 საუკუნეც. გადის ასი წელი, რაც ქართველი ერი ითმენს სა­­მარცხვინო [ლაქას] უღელს. ვინ მიეშველება მას, რომ ეს უღელი კისრიდან მო­ი­­ცი­ლოს? არაა ძალა ხალხში. ბედი [მიჰყავს] ანადგურებს მის უკეთეს ადა­მი­ა­ნებს.
     საქართველოს სწყევლიან! ეკზარხოსი საქვეყნოდ სწყევლის მას. სა­ში­ნელ, გულ­შემზარავ სიჩუმეში, საეკლესიო კამარების ქვეშ. მოისმინა მოწინავე მო­­ხე­ლეო­ბამ ეს წყევლა. რა არის მისთვის საქართველოს შეურაცხყოფა? ვერ მო­ითმინა დი­მიტ­რი ყიფიანის გულმა. გაუგზავნა მან მრისხანე წერილი წმინდა მა­მას. მთავ­რო­ბა­საც ეს უნდოდა. ყიფიანი იყო ერთგული მებრძოლი სა­ქართ­ვე­ლოს განახლებისა და ვერ სარგებლობდა მთავრობის კე­თილ­გან­წყო­ბი­ლე­ბით. იგი გადაასახლეს და მოჰკ­ლეს. ღმერთისა და ტახტის სასიამოვნოდ (საა­მებ­ლად) ბერებმა ქვით (გირით) გაუ­ჩეჩქ­ვეს მას თავი - მძინარეს.
     ბრძოლებმა მოღალეს სერგეი მესხი.
     უგონობის ტყვეობაში, საცოდავ საწოლზე სამხედრო ჰოსპიტალში გარ­და­იც­­ვა­ლა ყაზბეგი, დაუტოვა რა თავის ხალხს უხრწნელი განძი. ცოცხალი იგი და­ვიწ­ყე­ბული იყო, გარდაცვალების შემდეგ კი ღვრიდენ დეკორატიულ ცრემ­ლებს. ასე მო­დის იმ თავიდანვე, რაც ქვეყანა გაჩენილა, ასეა ეხლაც.
     სწუხდა აკაკი. მწუხარე ეხოს (გამოძახილს) [იძლევა] შობს მისი სიმღერა მთელ სა­ქართველოში.
     მაგრამ სულით დაცემის დრო ეხლა არ არის, ხედავს აკაკი სინათლეს, რო­­მე­ლიც მოდის შორიდან და ახალ სინათლეში სდგებიან ახალნი ძალნი. გო­ნებ­რივ კა­მათში და შეჯახებებში - ინგრევა ძველი, გაყინული და [შენდება] ჩნდე­ბა ახალი შე­მეცნებანი.
     იდეა რევოლიუციისა ხდება ხალხისათვის ერთადერთ მნათობად.
     გაჭირვებასა (ხელმოკლეობასა) და შრომაში მჭიდროვდება მუშათა კლასი; რა უნდა ვაკეთოთ - ეს საკითხი გადაწყვეტილია კარლ მარქსის მიერ. მაგრ­დე­ბა მი­სი ენერგია და ნებისყოფა მომავალი ბრძოლებისათვის! გრძნობს აკაკი ახალ ქრო­ლას, გრძნობს, რომ ტახტი ირყევა. მას არ შეუძლია გაჩუმდეს და თა­ვისებური პირ­დაპირობით მიმართავს თვითმპყრობელობას (ციტატა: მე შე­ნი ტყვე ვარ).
     მძიმე და ტკივილებიანი იყო ახალი - მე-XX საუკუნის დაბადება უუფლებო კლა­­სისათვის. შიმშილი, უმუშევრობა და ომი მოჰყვა მოსვლას.
     სისხლის კვირიდან, როდესაც [შეირყა] დახვრეტილ იქნა რწმენა მე­ფი­სად­მი, წა­მოვიდა წითელი განთიადი.
     აფრიალდენ, აღელდენ, აბიბინდენ წითელი დროშები მხარეზე. და­ბარ­ბაც­და თა­ვისი ჯვრებითა და გუმბათებით პატრიარქალური რუსეთი. დავარდა კვერ­თ­ხები (Скипетры, жезлы).
     თბილისზე აიმართა ბარიკადები.
   
                                         „რასაც ვნატრობდი, ამიხდა!“
   
      ისმის სიტყვები განრისხებულ ჰაერში...
                                         „Надвигайся-же...“
     
     გაისმის ბარიკადებზე მხურვალე მოწოდებები დიდი პოეტისა.
     „აენთენ სასახლეები და განათდენ ქოხები საქართველოისა“.
     და 1905 წელმა გამოაღვიძა ხალხი - და დაამტკიცა, რომ ის თავისი ხელით, სა­­­კუთარი ხელით მოახერხებს თავის განთავისუფლებას!

                                                                                                                                                                                       1940 წ. [გ. ტ.]

 

                                                                                          *

     გამოცხადდა გაფიცვები. დაცალიერდა ფაბრიკა-ქარხნები, ცეცხლმა მო­იც­ვა მე­მამულეთა ქონება (სარჩო-საბადებელი), სასო.
     და [კერძო] საკუთრებისა და თავისი [თავის] არსებობის დასაცავად მო­ნარ­ქიამ გა­მოაცხადა თავისუფლება თავადთა მიმართ, თავისუფლების იქით კი გან­კარ­გუ­ლე­ბა მოახდინა: „ტყვიებს ნუ დაიშურებთო“ (ნუ დაზოგავთ).
     დაეცენ ბარიკადები.
     ცხედართა შორის გადარჩა ძალაუფლება, ხელისუფლება. გაიმარჯვა კა­პი­ტალ­მა, და [ახმაურდენ] აგუგუნდენ [სამრეკლოს] ზარები.
     გულუბრყვილონი იყვენ პატიოსანი გულები და მეტად ახალგაზრდანი რე­ვო­ლიუ­ციის ძალები.
     მაგრამ დამარცხებულთა და დამსხვრეულთ - მათ გაიგეს - როგორ უნდა წა­იყვანონ საქმე როდესაც მათი დრო დადგება.
     „არ უნდა აგვეღო ხელთ იარაღი“, - ამბობდენ შემთანხმებლები.
     „მე თქვენთან ვარ“, - მღეროდა აკაკი, - „კარგია, რომ ცხოვრებამ მაი­ძუ­ლა, ვირწ­მუნო თქვენი ძალა“ (სურვილი).
     პოეტის გენია არა სცდებოდა.
     ელავდა მისი ხანჯალი, გამომაღვიძებელი, რათა „ინტერნაციონალით“ ისე­ვე აღ­დგენ და აღგავონ პირისაგან მიწისა უსინდისობის მთავრობა („ძირს“).
     დაეცა (დამარცხდა) რევოლიუცია: მაგრამ ხალხის გულში არ დამშრალა წყურ­­ვილი განთავისუფლებისა.
     იგი ცხოვრობდა პოეტის სიმღერებში და თვითმპყრობელობას რომ [მოე­სურ­ვე­ბია] გაებედნა მათი განადგურება, [ისინი განაგრძობდნენ] მისი ხმა არ გა­ჩუმ­დე­ბო­და ხალხის ბაგეებში.
     მიდიან წლები. [უკვე] ორმოცდაათი წელია, რაც მგოსანი [მოგზაურობს] მი­დის კა­ცობრიობასთან მისი განთავისუფლების გზით, რომელთაც თავიანთი მხრე­ბით მი­აქვთ მთელი სიმძიმე ცხოვრებისა.
     მასზე გამართლდებოდა ძველი მითი. ლესბოსის კუნძულზე მიტანილი ორ­თე­ო­სის თავი განაგრძობდა თავის ჯადოსნურ სიმღერების მღერას, აჯა­დო­ებდა რა ადა­მიანებს, ათვინიერებდა რა მხეცებს.
     ნათელია მისი მიზანი. იგი არ ჰკარგავს მას მაშინაც კი, როდესაც დროთა სი­ა­­ვეში ხეტიალობდა სული მწუხარების შებინდებაში, და გული იმსხვრეოდა და­­ეჭ­ვებათა მწუხარების ელეგიურ აკორდებში (მისი პოეტური თქმის).
     თავისი გაბედული სიტყვის სილამაზის გავლენით დაიპყრო მან ხალხის სუ­ლი.
     იგი გახდა მისი სულიერი ბელადი, მისი ოცნებისა და მისწრაფების გან­სა­ხი­ე­რება.
     მისი შემოქმედებითი იუბილეБ (50) იყო დღესასწაული პოეტისა და მო­ქა­ლაქის.
     რუსები, [მუსულმანები] მაჰმადიანები, სომხები [უერთ­დე­ბიან] შეუერ­თდენ  [თა­ვიანთ ძმას] ქართველებს, ძმური გრძნობით - პატივი ეცათ თა­­ვი­სუფ­ლების პოე­ტისათვის.
     ყოფილი მტრებიც კი - წინააღმდეგნი არ იყვნენ - ეხლა აკაკი წერეთლის დი­დებისა.
     თუ ბევრი კიდევ [ნახულობდა] ხედავდა თავს მის პოეზიის სარკეში, კრი­ლო­ვის მაი­მუნის მსგავსად, მეზობელზე უთითებდა.
     დრო მიდის. ორთქლი, ელექტრონი ასხვაფერებს სახეს დედამიწისას. მა­თი სა­შუალებით დაფუძნდა მტაცებელთა ბატონობა მრავალ მილიონ ხალხზე.
     მოხვეჭის ცდებში [გამოკიდებაში] - ბაზრებზე ნადირობაში დაეჯახნენ ერ­თ­­მა­ნეთს დიდნი სახელმწიფონი და დაანთეს ცეცხლი მსოფლიო ომისა და იმ­­პე­რია­ლიზ­მის გამარჯვებისათვის (დღესასწაულისთვის) ერთიმეორეს ეკ­ვეთ­ნენ დაბრ­მა­ვებული ხალხები, ერები, სამკვდრო-სასიცოცხლოდ.
     ყრუ სოფლად განმარტოებული, წინაპართ, თავის ძველს (ძველებურ) სახ­ლში, უფიქრ­­დებოდა პოეტი ისტორიულ ამბებს.
     არ სურდა მას ქვეყნიდან წასვლა მარადისობაში ისე, რომ არ გაეგო მათი სა­ი­დუმლოებანი.
     რა მხარის ნაპირებამდე მიიყვანს კაცობრიობას ეს სისხლიანი ქა­რიშ­ხა­ლი?
     მშვიდობიანობის დღესასწაულის იდეა, ყველა ხალხთა ძმობა და მე­გობ­რო­ბა შთა­გონებას აძლევდა მის მოხუცებას.
     მოვლენათა ლოღიკა - წინასწარმეტყველებდა, რომ მომავალი [მსოფ­ლიო] ზა­ვი დაუკავშირდება მისი ძვირფასი სამშობლოის, და ჩვენი საერთო სამ­შობლოის - რუსეთის - თავისუფლებას.
     იგი აპირებდა პოემის წერას ხალხთა მეგობრობაზე, მაგრამ სიკვდილმა შე­ა­ყენა მი­სი ხელი. მაგრამ ისტორიის მიერ დასმული [საკითხი გადაწყვეტილ] ამო­ცანა შეს­რულებულ იქნა ექვსი წლის შემდეგ თვით ცხოვრების მიერ, რე­ვო­ლიუციური ხალ­ხის ნებით.
     ყველაფერი მიმდინარეობს, ყველაფერი იცვლება. გავიდა ასი წელი საყ­ვა­რე­ლი პოეტის დაბადებიდან.
     ამ ღირსშესანიშნავ დღეს, საქართველოსათვის ღირსშესანიშნავ დღეს - მიე­სალ­მება განახლებული ჩვენი ხალხი, ჩვენი საერთო სამშობლოის ს.ს.კ-ის ყვე­ლა ხალხ­თა შეურყეველ მეგობრობის კავშირში.
     ჩვენ ვესალმებით ისტორიულ ყოფნას დიდი ადამიანისას, რომელმაც შეს­ძ­ლო თა­ვის ძნელ გზაზე არ შეფორხილებულიყო, გაიარა რა სიბნელე ფეო­და­ლურ განწ­ყო­ბილებათა და ბურჟუაზიულ წინააღმდეგობათა, - ემსახურა რა თა­ვისი მძლავრი სიტყ­ვით რევოლიუციის ძალებს; ეს ძალები სულ ახლად აქ­ცე­ვენ მსოფლიოს - სა­ყოველთაო შრომის, თანასწორობისა და ძმობის სა­ფუძ­ვ­ლებზე.
     უკვდავებითაა აღნიშნული მისი მაღალი სამსახური მშრობელი ხალ­ხი­სად­მი, მი­სი დაუცხრომელი ენერგია, შეუსუსტებელი მისწრაფება, კე­თილ­შო­ბილი ნება!
     დაე, გაგვამხნევოს მისმა მაგალითმა, როდესაც ჩვენ გვჭირდება მუშაობა და მუ­შაობა, რათა მივაღწიოთ სასურველ სისრულეს...
     მეცნიერება, ტექნიკა, ორთქლი, ელეკტრონი, - ყველაფერი ემსახურება ჩვენს მიზ­ნებს. ჩვენს მხარეზეა ძალა ისტორიული განვითარების. კულ­ტუ­რი­სა და გენიის სა­დარაჯოზე სდგას ამხ. სტალინი, და ჩვენ გავიმარჯვებთ.
     დაე, გვესმოდეს კვლავ, გვამხნევებდეს აკაკის სიმღერები: ჩვენს ახალი ომე­ბის ქა­რიშხლიან ხანაში, - ისინი იქმნებიან მცველნი (ფარი) ჩვენი მშვე­ნი­ე­რი სამ­შობ­ლოი­სა. მათ ისმენს მთელი საქართველო. ჩვენი მთები უმშ­ვე­ნი­ე­­რესი რეზონანსია.
     ჩვენი ტყეების შრიალი, მდინარეები, ნაკადები და წყალვარდნილები - გა­სა­ო­ცა­რი აკომპანიმენტია...

                                                                                                                                                                                                   1940 წ.