შუალედი - დან - მდე
 
 


ზდანევიჩ ილია - გალაკტიონს - 2


     Сегодня 81/2 ч. ве­чера обязат­е­льно быть в Trocadero по это­му билету.

                                                                                                                                                         Илья Зданевич
                                                                                                                                                              [Июнь, 1935]