შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-638-16 - 1956 წელი


1. ვმუშაობდი პოემაზე, რომელიც არის 1957 წ. შეტანილი გეგმაში.
2. ვმუშაობდი პოეტების სექციაში ხელმძღვანელად.
3. მქონდა სალიტერატურო საღამოები, ტყიბულში მ.-ბთან შეხვედრა.
4. აგრეთვე დავამზადე რუსული ორტომეული.

                                             ირაკლი ევროპაში
                                                           ერთი თვალის გადავლებით

                                           ფაეტვნის კოფოს მდგარი
                                           მუშებს, გლეხსა და კონსულს -
                                           ირაკლი უხმობს მუშტრებს:
                                           „ხონსუ..  ვ..ვინ მოხვალთ, ხონსუ“.

                                           ფაეტონის ბჭედ მდგარის..