შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-552-4 - 1956 წელი


Ровно 9 ч.: 19 стр. - მზადაა. 21 - მზადაა. 23 - მზადაა. 25 - მზადაა. 27 - მზადაა. 37 - მზადაა.
Ровно 50 мин. 10-го: 36 - მზადაა. 41 - მზადაა. 43 - მზადაა. 45 - მზადაა. 47 - მზადაა.
Ровно 30 мин. 11-го: 49 - მზადაა. 51 - მზადაა. 53 - მზადაა. 55 - მზადაა.
Ровно 35 м. 12 ч.: 57 - მზადაა. 59 - მზადაა. 61 - მზადაა.
სამი საათი იწყება. 89 - მზადაა. 91 - მზადაა. 93 - მზადაა. 95 - მზადაა. 97 - მზადაა. 87 - მზადაა. 85 - მზადაა. 77 - მზადაა. 75 - მზადაა. 73 - მზადაა. 67 - მზადაა. 65 - მზადაა.
გეგმა შესრულებულია.
გ. ტაბიძე
 27 იანვ., 1956 წ.

ლუარსაბ თათქარიძე. პაპის პაპის პაპა.