შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-369 - 1956 წელი


რვეული ნინოსთვის, წიგნის შედგენის სკოლის მეორე კლასის მოსწავლე.
1956 წ. ივლის-აგვისტო.

წიგნი რუსული
1. 642 ლექსია ჯერ-ჯერ. სახეზე (მზა). 2. ბწკარედების ლექსთა რაოდენობა? 3. ზემოხსენებულ 642 ლექსთა განლაგება წიგნში. 4. პოემების საკითხი. 5. მათი განლაგება წიგნში. 6. დანუმრილია ყველა მასალა წიგნის? 7. როდის დავიწყებთ საბოლაო მასალების... 8. დასამატებელი მასალები.  
Прибавить:
1. К грядущим годам (плакатное).
2. Академия наук _ пер. Б. Серебрякова.
3. В самой радостной стране (Веч. Тбилиси, 1938 г.).
4. Дуб _ пер. Зоделава (ბენოს ამხანაგია).
*

1956 г., 8 августа.
Работа над подстрочниками:
1. Отобрать вещи, уже напечат. на машинке.
2. Отдельно отложить вещи, которые надо дать машинистке для напечат.
3. Занести в альфавитную книгу вещи готовые и неготовые, но отделить их.
    
*
 [არის: IV ტ. ისტორიის ახალი გვერდი – არ არის (გვ. 24). 2. ის გამოხედვა მზიური (გვ. 193). 3. ისევ მესხის გამოხედვა (195 გვ.). 4. გახსოვს? – ამოვარდნილია (გვ. 172)].

ბწკარედები:
შეგვხვდა „Воспоминание о Европе“ პირველი გვერდი. ამისათვის უნდა მოინახოს დანარჩენები. მიემატოს ეს ფ-ლი.

1917 + 36 = 53.