შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-365 - 1956 წელი


30 июля 1956 г.
№2. პოემები.

Галактион Табидзе, Лирика, перевод с грузинского Г. Цагарели, изд. „Заря Востока“, Тбилиси, 1945.
პოემები. 1908 - 1950.

143 стихотворений - 2.080 стр. + „Джон Рид“ (поэма) - 500 = 2,580 строк.

ცხრა გენერალი
([კავკასიონის] უღელტეხილთან [განთიადისას დასასვენებლად დაბრუნდა] ისვენებს ნაომარი  ჩვენი ჯარი. თამადა ხელში იღებს თასს).

თამადა:    თასს სადღეგრძელოს ხელში ვიღებ... ასსა და ათასს,
დაე, ესმოდესთ: ერთმანეთის გატანა ვიცით...
და სხვ.

მეომრები:    და სხვა უკვდავ სახედ არის 
მეთაურის ბასრი ხმალი:
ხალხის აწმყო, ხალხის ხვალე,
ხალხის დიდი მომავალი...

თამადა:    გვარდიულ დროშის, შენაერთი,
ატარებს სახელს
და ჩანჩიბაძის ომში მტკიცე
ისმის ბრძანება...
და სხვ.

პოემა მთავრდება ნანეიშვილით.
ცხრა  გენერალი: 1. ჩანჩიბაძე. 2. ლესელიძე. 3. ყუფარაძე. 4. თავართქილაძე. 5. მჟავანაძე. 6. ნანეიშვილი. 7. მიქელაძე. 8. ჯახუა. 9. ლაბაძე.

*
. ამბავი ერთი ღამისა. ამბავი ერთი ღამისა (ხელნაწერი). ათასცხრაას ორმოცი წელი (ხელნაწერი). ახალი სანაპირო ქუჩა, ათას ცხრაას ორმოცდა რვა (1948). ათას ცხრაას ორმოცდაშვიდი, ათას ცხრაას ორმოცდა ხუთი, ათას ცხრაას ორმოცდა ორი, ათას ცხრაას ორმ. ერთი (ჩ.). ამირანი (3 ეგზ.). ახალი სანაპირო (16 მარტი). აფეთქება. 1946. ამირანი. აკაკი წერეთელი. 1950. 19-? ასის წლისანი. ამბავი ერთი ღამისა. ავტობიოგრაფიები (პროზით).
ბ. ბანდი, იოდი, ბამბა.
გ. გამოგონება (იწყება ხელნაწერით). გაერთიანება მშენებლობისათვის. გამოგონება. გამოგონება. გორი.
ე. ეს მოხდა გუშინ (ხელნაწერი). ჰეი, ჰეი, ჭრელთვალავ! ერთი ხე იდგა (პოეტი და ოქტ.). ეს მოხდა გუშინ. ეს მოხდა გუშინ. ეპოქა.
ი. ინტერნაციონალი.
კ. კომპიენის ტყე, კოსმიური ორკესტრი.
ლ. ლენინი შვეიცარიაში.
მ. მღერიან ორმოცი წლისანი. მშობლიურო ჩემო მიწავ. მე იმ ქვეყნის ვარ შვილი. მღერიან ორმოცი წლისანი. მეზღვაური (ო. ალ.).
ო. ოთხი დღე. ორნამენტი. ოქტომბრის სიმფონია. ოცნება სუხუმჰესთან. ომი და მშვიდობა. ოცნება სუხუმჰესთან. ოთხი დღე. ორმოცი წლის წინ.
პ. პირველი ენკენისთვე (ხელნაწერი). პირველი ენკენისთვე. პრესა. პოეტი და ოქტომბერი (ერთი ხე იდგა). პირველი ენკენისთვე. პაციფიზმი.
რ. როგორია ჩვენი მფრინავი? (იგივე ჯინჭარაძე) (წინ ლექსი - რას ნიშნავს დღევანდელი დღე?). როგორ ებრძოდნენ ზარებს ზარები. რიონჰესი. რევოლიუციურ საქართველოს.
ს. სინათლის ყვავილი (14 მარტი). სვანეთი. საქართველოს მდინარეები.
ქ. ქიტესა. ქიტესა (ხელნაწერი). ქიტესა. ქალაქი წყალქვეშ.
შ. შენი ოცნება ასრულდა. შემოგვიგზავნეთ იარაღი. შავი ზღვიდან ნიავი ჰქრის.
ჩ. ჩვენი არმია (ექვსი ლ.).
ც. ცეცხლი ფიქრიანია. ცხრაას თვრამეტი. ცხრა გენერალი.
ძ. ძლეული სენი (ხელნაწერი). ძლეული სენი. ძლეული სენი. ძირს პაციფიზმი. ძლეული სენი.
წ-ხ-ჯ. ჯინჭარაძე (იგივე - როგორია ჩვენი მფრინავი?). წინ ლექსი: რას ნიშნავს დღევანდელი დღე.