შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-590-3 - 1954 წელი


3-10-24. Марджанишвили 5.
1. Редакция журнала „Хеловнеба“. 2. Кабинет редактора.

ოთარ:
1. დავუტოვე თქვენს მდივანს. 2. [გადაიკითხეთ] გადმოგცეს თუ არა. 3. აი, ეს მინდოდა გამეგო. 4. თუ რამე შესასწორებელი იქნება, მე თქვენ გენდობით (შეასწორეთ). 5. ბოდიში დიდი.

პოემა „იგი ომია“.

*
Товарищи!
Позвольте мне прочесть Вам два стихотворения.
Первое из них относится воспоминанию 1934 года, когда я был делегатом первого всемирного антифашистского конгресса писателей в Париже [ровно 20 лет тому назад].
Второе стихотворение [это воспоминание] из цикла стихотворений – 1917 года. [Тогда я был во время октябрьского переворота] и относится к моменту моего пребывания в Смольном [ровно 37 лет назад].