შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-638-14 - 1953 წელი


                                                       სარჩევი

1. მთელი საათია.
2. წინ ძველი წიგნები დიდედამ დაიწყო.
3. „თვითოეულმან ნათესავმან“.
4. „რომელნი აქა ნათესავნი“.
5. „ჰგიან საზღვართა თევზნი თვისთა“.
6. „ხოლო ჩვენ, ჩვენ კი არა ეგრეთ“...
7. დიდედა როცა მოიცლის.
8. მგონი, სტუმარი მოდის, დიდედა.
9. დიდედა იდგა ფიქრებით სავსე.
10. დიდედა ეხლა ირმებზე ჰყვება.
11. ღამით რომ ჰკივის, დიდედა, მწარედ.
12. დიდედას ცხვირზე დააჯდა ბუზი.
13. გავარდა ბურთი!
14. ზამთარი არის, მაგრამ არა თოვს.
15. ნუ გეწყინება, კარგო დიდედა.
16. „ბავშებო“ - ამბობს დიდედა.
17. ბავშები თოკზე ხტოდენ.
18. დიდედა როცა სცრიდა საცერით.
19. დიდედას ჰკითხეს: „ეს თავ-კისერი“.
20. დიდედა მუდამ ფიქრშია.
21. დიდედას ჰკითხეს ერთხელ ბავშებმა.
22. პატარას, ვინაც აიკლო ეზო.
23. დიდედამ ერთხელ ახალ ახოზე.
24. ამბობს დიდედა: შეხედეთ, ვაზი.
25. ერთხელ დიდედამ სიტყვა გვიხსენა.
26. დათვს დაეწერა დიდი წერილი.
27. აქ მინდორ-მინდორ ყიალებს ბატი.
28. ბაყაყი მორზე დასკუპდა, ურგი.
29. დიდედა ამბობს: დროზე მოწეულს.
30. სულ ფიქრებშია დიდედა, მუდამ.
31. ჭიამაც ქსელი ცახზე ააბა.
32. დიდედა ზღვის პირს კვლავ დადის ხშირად.
33. გულს არიდებს რა მწუხარე ზრახვებს.
34. გოლვიან დღეს, ხევის პირად.
35. თვემ გაიარა, დაჰკრა საათმა!
36. უსაქმოდ ვერ სძლებს.
37. ბავშებო, თითებს დახედეთ!
38. დიდედას სცივა.
39. რას იხედება, ბებო, ნეტავი?
40. დიდედა გზნებით უყურებს ზეცას.
41. ათას ცხრაას წელს.
42. დააგვიანდა, ამ წელსო, ზამთარს.
43. „რა ლამაზია“ - იტყვის დიდედა.
44. როს გალიის ახლოს კატას.
45. დიდედა ითვლის თვის წლებს, ღონდება.
46. ვიდექით წყნარად ჩვენ და დიდედა.
47. თითქო ფეხი დაუცდა.
48. უთხრა ფუტკარს დიდედამ.
49. თუთის ლამაზ ფოთლიდან.
50. კედელზე ზის კალია.
51. ბუზები იკბინება.
52. კოღოები გუნდ-გუნდათ.
53. დიდედას ხომ თვლა არ აქვს.
54. მგელი -P ბატკანს.
55. დიდედა თვისას უჩივის თვალებს.
56. ელვისებური ბილიკი.
57. [დიდედა გააოცა ხმებმა უახლოესმა] ჰეი, ჰეი, ჭრელთვალა.