შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-586-5 - 1953 წელი


1. წავიღოთ აქედან კიბე... დავალაგოთ იქაური ხე-ტყე. წამოვიღოთ საწოლი ნ. და ფიცრები. წესრიგში მოვიყვანოთ გარაჟი.
2. გავაკეთებინოთ მეორე კროვატი გრიშას.
3. გადავითვალოთ თანხა: 1. ნადენკასთვის ორი აივნის: ბოძები‚ სარტყელები‚ ფიცრები (ფიცრები პოლისთვის და ზედა-კედლისთვის - სამი მეტრი)  (10 საათზე).
4. ფილიოგი იძლევა თუ არა ჰონორარს?
5. „ზარია“‚ „საბლიტგამი“.
6. „ზარიაში“ მთარგმნელია.