შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-576-13 - 1953 წელი


1. მასალები ყდებაში! ყდები დანომრილი იქნება კარანდაშით.
2. დაბეჭდილი (მზა) მასალა ცალკე იქნება აღრიცხული.
3. მზა მასალები‚ რომლებიც წიგნებში არ მოხვედრილან ცალკე (გარითმული).
4. შედარება ორი წიგნისა (გოსლიტიზდატი და „Заря Востока“).
გაკეთებულია სია მთარგმნელებისა და ნათარგმნების - ექვსი წიგნის (1933–1953). გვაკლია 1940 წ. (წიგნთსაცავი).
1. აღნუსხვა მზა-ლექსებისა! (ნათარგმნის).
2. აღნუსხვა ბწკარედების. მანქანაზე დაბეჭდილების.
3. აღნუსხვა ცალკე ბწკარედების (ხელით ნაწერის).
4. ცალკე სია მთარგმნელების.
5. ყველაფრის ჩაწყობა, წესრიგში მოყვანა (პაპკებში).
6. შედარებები ერთი მეორესთან.
7. ქრონოლოგიურად მოწესრიგება.