შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-310 - 1953 წელი


2 р. 32 к. 6 шт. - 13 р. 92 к.
14. 60 кв. метр. - 840 р.
თეოლინე აბაშმაძე.

*
25 აგვისტოდან.
შოფერს - 700. მუშებს - 1300.
სახურავი. გადმოზიდვა. გადმობრუნება.
„რეშოტკა“ - 1500. გადმოზიდვა - 1000. შემოღობვა - 500. 3.000.
რჩება - 3000. ხელფასი - 1000. სახელგ. - 200. შემსალ. - 100. 3.300.
შემს-თვის 1000. მაქვს 700. სესხი 3000. 4200. 6000.
დარჩება 4000.
„სესხი“, „სესხი“, „სესხი“.
რეშოტკა - 1500 + 1000 + მუშებს - 1300 = 3800.

*
მოგილოცავთ, ბავშებო,
სასწავლო წლის დაწყებას,
რა სჯობს ბედნიერ სწავლის
დღეთა წყებათა-წყებას.

*
დიადი წიგნი.
გალაკტიონ ტაბიძის სახელობის წრე.
აკადემიაში სვანიძესთან.

ლომიძე, ეპიტაშვილი, სახურავაძე, ბანკაძე, ტრანსპორტაძე, გადატანაძე.
Замазка, ფანჯარა, წყალი, პირველი სართული. Замазка.
ქვლივიძე.