შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-578-6 - 1950-იანი წლები


1. ჭილაია სად არის? რამდენი ხნით? - ევროპაში წასულა.
2. როგორაა „ზარია“-ში საქმე? ვინ აკეთებს ანტოლოგიას? გაცნობილი ხართ გეგმას?
3. ჩემი წიგნი ხომ არაფერი აქვთ გეგმაში‚ თუ იცი?
4. ანტოლოგიაში‚ საზოგადოთ‚ რამდენი კაცია (პოეტი)? თვითეულს რამდენი გვერდი ექნება? როდის გამოვა?
5. რიაბინინას ხომ არ მოელით აქ‚ თბილისში? როდის ჩამოვა?
6. აქ მითხრა, რამდენიც გენებებაო... (არაფერი უთქვამს წიგნის მოცულობის შესახებ).
7. სხვა ახალი ხომ არაფერია ისეთი‚ რომელიც...

შალვა რადიანს.
1. ვინ სწერს მონოგრაფიას გრიშაშვილზე? არ უნდა გაჯობოს.
3-23-42 - „მნათობი“. 3-10-26 - ლეონიძე.