შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-576-5 - 1950 წელი


საღამოს გასართობი
მერი. იმერი. მე. ირემი. რე-მი. მერე. ეე! იი! ეი! რერი! იმე! იმიერ. მიერ. ერი. ერიე. იიმ... ეემ.... იმ. მეე. იმიერი. მიერი. მიერიე. მიე. მერემ. მერმე. იერი. რირე. მი. ემ. მიმი. რი-რე-რე. რე-რე-რე. მერიმ. რემ. მიმ. ეემ. იიმ. ეიმ. რერიმ. იმემ. ერიე-მ. მეე-მ. მიერიე-მ. მიე-მ. მერმემ. რირე-მ. რე-მ.  მი-მ. რიე-რიე. რუ-რუმ. ი! ე! მერიმე. მერი-იი! ირემიი! ეე-იი... ეი-ეი-ეი! ეი-იი. იმიერ-ი! ერ-ი... ერი-ე...ე...ე. მერმეიე. იერი...ი. მი...იიი. რე-ეე. რერე-ე. მე-ეე-ერი. მე...რიიი. ი.ი.ი.ი. ეეეეე. ეეეეიი... ჰერიი. ეიმე. ეიმიერ. ეერიე. ეიმ. ეიმე! ეიე 78. მმმმ... ეეეე... რრრრ... მრიე! ერიე! ერიკ! შენი. მეიერი. [ერია შერია]. მე იმ... მიმრიე. რიე. მიმე. მიე. მიერიე. მირიე. ერემი. ემირი. ემმერი. მერიე. მერიე-მ. ე-ემ. რე. 100.
20/IIX-50