შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-575-13 - 1950 წელი


„ახალი‚ 1950 წელი‚ რომელიც დგება დღეს‚ ამთავრებს... მთელს პირველ ნახევარს მეოცე საუკუნისას‚ რომელსაც ბადალი არა ჰყავს ისტორიაში: მოვლენათა გაქანებითა და სიდიადით‚ სოციალურ ძვრათა სიღრმით‚ და მათი მნიშვნელობით ყველა შემდგომ თაობათა ბედიღბლისათვის".
ჟურნ. „Temps Nouveaux" №1 - 1950 წ. 1 იანვრის მოწინავე წერილიდან.