შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-439 - 1950-იანი წლები


„ზარია“. ავტორის.

*
Я помню юность: там, за дальней долиной
Скалистую гряду взносил седой Кавказ.
Подобно кораблю подорванному миной,
В закатные часы титан сиял и гас.
(ასეთი კონდენსიებით უნდა შეიქნას ეს წიგნი).

*
არმიის შესახებ.
1. ჩვენ არ გვინდა სხვისი რბევა, ჩვენ არ გვინდა ომი. II ტ. გვ.
2. ჩვენი არმია გზას მიჰყავს მზიანს.
3. მიდიოდა თეთრის ჯარი.
4. შვებული.

„მშვიდობის წიგნი“.
მასალები II და III ტომიდან.
რეიჰსტაგის ლექსი.
[IV და VI და V] IV, VI, VII და VIII ტომებიდან.

მთარგმნელები:
1. ბორის კორნეევი. 2. ბორის სერებრიაკოვი. 3. გიორგი კრეიტანი. [4. ელენე შერრი].


Внести: 1. Великих семьдесят.
პოემები სადღაა? წიგნში 10-15 ათასიანი სტრიქონია. არც ერთი პოემა?!
ნინო, ა?!

Содержание:
Из кн. „Песня победы“, изд. „З. В.“, 1942 г.
1. Нас ведет великий Сталин - Серебрякова.
2. Привет герою - Адалиса из блокнота.
3. 1905 - „На рубеже“. 35 г., №32, пер. Брика.
4. Родной ветер Кахетии - пер. Богдановского.
5. Осенний фрагмент - пер. Черкезова И.
6. Пер. Петренко: 1. Голубие кони. 2. Мэри. 3. Колокольня в пустыне. 4. Два берега. 5. Из кн. „Революционная Грузия“. 6. О Гурии. 7. Первое мая. 8. Плечом к плечу. 9. Снег. 10. Мери.
17. Поэт и Октябр - пер. Ивнева.
18. Радостный праздник - пер. Крейтана. „На Рубеже“.
19. Красной Армии - пер. Ивнева. „З. В.“, 43 г., №44.
23. Красной Армии - пер. с грузинского. 1944 г., „Заря В.“.
24. Великому Октябрю - пер. Ивнева, „З. В.“, 43 г.
25. Сердце, пой - пер. Серебрякова, „Мол. Ст.“, 1941 г.
26. Победа - пер. Серебрякова, „З. В.“, 1945 г., №97.
27. Восход - пер.Степанэ, „Сталинец“, 1941 г.
28. Земля моя родная - пер. Державина, 1941 г.
29. Каждый имеет любовь свою - пер. Тихонова.
30. Ленин - пер. Антокольского, „Лит. Газ.“, 37 г.
31. Первое мая - пер. Дердавина, „Правда“, 37 г.
32. Присяга - пер. Шервинского, „Моск. Большевик“, 1944 г.
33. Казбек - пер. спасского, „Комс. Правда“, 1944 г.
34. Родной Харьков - в пер. Серебрякова, „Боец Р.К.К.“.
35. Мцзыка внезапная - пер. Чикобава.

*
ბესო ჟღენტი. დემნა შენგელაია. ჭილაია.