1927

ივნისი

გამოიცა სალიტერატურო ბიულეტენი „გალაკტიონი-27-ტფილისი“, რომელშიც, ახალი წიგნის გამოსვლის გამო, დაიბეჭდა გალაკტიონისადმი მიძღვნილი ლექსები და წერილები.