შუალედი - დან - მდე
 
 


ეგ არის და გორის ციხე!


ყოველ ახალ გამარჯვების
შემდგომ, წესად შემოვიღე,
აღტაცებით შემოვძახო:
ეგ არის და გორის ციხე!

ამბობდნენ, რომ აქ ბჭეები
ინგრეოდა, როგორც რიყე,
დღეს რომ სახლი აგვიგია -
ეგ არის და გორის ციხე!

ამბობდნენ თუ: რის სინათლე,
ყურთა სმენა ნუ წაიღე.
მაგრამ აქ რომ სინათლეა -
ეგ არის და გორის ციხე!

ომში ვიყავ, მტერს ბერლინი
მივუგრიხე, მოვუგრიხე,
ცხრა მაისით შემოვძახე:
ეგ არის და გორის ციხე!

ომს აქეთაც დიდი შრომის
დღე დღეებზე ვათარიღე.
გადახედეთ ქართლის ბაღებს -
ეგ არის და გორის ციხე!

მაშ, წინ გასწი, მშენებელო,
გზას მიჰხედე, მამულს მიჰყე.
ეგ არის და ჩვენი ძმობა,
ეგ არის და გორის ციხე!

1948 წლის 6 აგვისტო
გორი