შუალედი - დან - მდე
 
 


ეპიტაფიები


ჟურნალი „კვალი“

აწ აღარა გვყავს ჟურნალი „კვალი“,
მან სამუდამოდ დახუჭა თვალი,
მაგრამ ვინა სთქვას: რომ ჟამმა დაჰკრა,
და „კვალი“ იგი უკვალოდ გაჰქრა?

ძველი ცენზორი

შენ აღარ ხარ. მაგრამ სული
შენი ჩვენში იფარება
და ყველასთვის ნათელია
იმა სულის უკვდავება.

[1924 წელი]