შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-632-15 - 1955 წელი


მწერალთაკლუბი
ორშაბათს, 12 სექტემბერს
მწერლებისშეხვედრა„საქწიგნისკოლექტივთან
შესავალისიტყვა-საქართველოსსახალხოპოეტი-. ტაბიძე
მოხსენება-. გოცირიძე
სიტყვებითგამოვლენმწერლებიდასაქწიგნისთანამშრომლები
დასაწყისი დღის 4 საათზე