შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-572-11 - 1955 წელი


[სახელგამის გამგეს].
ვინაიდან დიდს მატერიალურ სივიწროეს განვიცდი‚ გთხოვთ, გადამირიცხოთ შემსალაროში ერთდროულად 30 ათასი მანეთი‚ ჩემი წიგნის ჰონორარში.
1955 წ., 9 აპრილი

1. განცხადება სახელგამში. 2. მწერალთა კავშირში. 3. რამდენი უნდა ფული? 4. შემსალარო. 5. აკადემია.

Арутюнов Володя. 85-66 - Рай туэс. 55-55 - Туэстрест.
- მოტყვილება უნდოდათ თქვენი. მაგისდაგვარი არაფერია.