შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-608-6 - 1945 წლის შემდეგ


[იმ დღეებს ძეგლი უნდა აუგო].

ჩემო მკითხველო, შენ არა მარტო
ხარ წიგნთა ჩემთა წრფელი მკითხველი.
[ასეთი მერგო მე წილად ხვედრი,
მაგრამ ვინაა აქ განმკითხველი?].

მარტოდმარტო. მე-VI ტომი. მეხუთე.
Господство разума над военной силой.