შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-638-7 - 1930 წელი


Ровно 11.
სოციალური ავადმყოფობა, რომელსაც ცხოვრების ენაზე ჰქვია ხულიგ­ნო­ბა.
სასამართლო და პროკურატურა.
ხულიგნად ადამიანი არ დაბადებულა, არამედ გახდა თავისი წრის არახელ­საყ­რელ პირობების გავ­ლენით.
ესაა პირობები ოჯახში და ქუჩაში.
შკოლას აქვს ორი გამოცანა: ხელახალი აღზრდის, [როგორც] მავნე გავ­ლე­­ნის სა­წინააღმდეგოდ.
შკოლამ, როგორც უმთავრესმა ორგანომ სახ. აღზრდისამ, უნდა მისცეს ყო­­­ფაქ­ცევით დადებითი ძარღვი, კომპლექსი სოციალური ჩვევების, საკმარი­სად მა­გა­რი, რათა შკოლიდან გამოსვლისას ბავში არ დაემორჩილოს ქუჩის გავ­ლენას.
შკოლამ უნდა გაზარდოს ბავში ისეთ პიროვნებად, რომელიც ცხოვრე­ბას­თან და­ჯახების დროს არ დაიბნევა, საკმარისად  კულტურულია. აქვს და­დე­ბითი ნება, ზნე­ჩვეულებანი.
სწორედ თანამედროვე ეპოქა განსაკუთრებული სიძლიერით და დაჟინე­ბით აყე­ნებს საკითხს ბავშვების აღმზრდელობითის თვისებების.
დანგრევა ოჯახის, სისუსტე სხვა ნათესავური კავშირის, ფაკტიური бес­при­зорность იმ ბავშებისა, რომლებთა დედ-მამა მთელი დღის განმავლობაში სახ­ლ­ში არ არიან - ყოველივე ამას შეაქვს ცხოვრებაში მძიმე ფსიქიური ტრავ­მე­ბი. სა­ჭიროა შკოლები, სადაც ბავში გაატარებს მთელ დღეს.
ყოფაქცევა პატარა ხულიგანისა ფაკტიურად არ განირჩევა დავაჟკაცე­ბულ ხუ­ლიგანის ყოფაქცევისაგან. ჩემის დაკვირვებით, ისინი თანაბარნი არი­ან.
ასოციალური ბავში ვერ ეგუება... რომელსაც კულტურული კოლექ­ტივი უყე­­ნებს მას, როგორც თავის წევრს.
იგი ყოველთვის არის დეზორგანიზატორი შკოლის კოლექტივის, საბავშო ბა­ღის, კლასისა ანუ ჯგუფის (ამ მხრით იგი სრულიად არ განირჩევა მოზრდილი ხუ­ლიგნებისაგან). განსხვავება მხოლოდ იმაშია, რომ დავაჟკაცებული ხუ­ლი­გა­ნი სა­სამართლოს წინაშე აგებს პასუხს, პაწაწა კი, უკეთეს შემთხვე­ვაში გაძ­ლიერებულ-პე­დაგოგიურ ყურადღების ობიექტად, ცუდს შემთხვე­ვაში კი - არავითარ პასუხს არ აგებს - თავის მოქმედების გამო.
მიტოვებული ბავშები!
წინად ბავშვს „გამოაგდებდენ“ შკოლიდან და იგი დაღუპვის გზას დაად­გე­ბოდა. შკო­ლა თავიდან იხსნიდა ყოველგვარ პასუხისმგებლობას (წერილი ქურ­დო­ბი­სათ­ვის, გაკვეთილების გამოტოვება, თამბაქოს მოწევა, მასწავლებ­ლის­თვის უდიერი პა­სუხისთვის, დაწესებულ საათებზე გადაცილებისათვის, ქუ­ჩაზე გამოსვლისათვის, ნე­ბადაურთველ პიესაზე დასწრებისათვის, და სხვ. და სხვ., რომ არ ვიანგარიშოთ სე­რიოზული პოლიტ. დანაშაულებანი). Список прос­тупков, за которое школа нашла право отказаться от того, или иного уче­ни­ка, был настолько...

                                                                                                *

მუწუკი. ბაში-ბუზუკი.
ობობა. ავადმყოფობა.
განი. ხულიგანი.
ტურა. პროკურატურა.
გდებულა. დაბადებულა.
მუჭას. ქუჩას.
გოჯას. ოჯახს.
ძარღვი. აღავლინა. მიავლინა... გავლენა.
დანერგვია. ავში. ბავში.
შიგანი. ეს ავაზაკი, ეს ხულიგანი.
ასაკი. ეს ავაზაკი.
აი, ამ ბავშების შესახებ.

1. კომუნისტი. 2. მუშა. 3. ახ. კომუნისტი. 4. კოლეკტივიზაცია.
კომუნისტი. სიპი. 300. 6000 рублей.

                                                                                          *

დრო თავის ახალ შალაშინებით,
[ჰქმნის ახ.] [მართავს ძველ]
ჰქმნის ახალ კარებს, ჰქმნის ახალ საკიდს,
ის სიძლიერით და დაჟინებით
[აყანებს საკითხს ბავშის შესახებ]
ბავშთა შესახებ აყენებს საკითხს.

[ჩემი] თორემ მეზობლის ბავში, აგე რბის,
ეჩვევა ქუჩას, [ფორთხავს] გორავს ტალახში,
[როცა] რადგან დედმამა მისი მთელი დღის
განმავლობაში [არ არის] არაა სახლში.

ნგრევა ოჯახის, ნათესავური,
კავშირთ სისუსტე - აი, რა არის,
მიზეზი ბავშთა აურზაურის,
მიზეზი სწორედ, აი, აქ არის.

კაცი - რომელსაც ადარებ ხოჯას,
რომელსაც სახე სულაც არ უჩანს -
დიდი ხანია დაშორდა ოჯახს,
დიდი ხანია ედება ქუჩას.

[აკლებული აქვს] შკოლა და ბაღი, შარა-მიდამო,
აკლებული აქვთ ამ ამხანაგებს,
[მაგრამ კი თავის] მცირეწლოვანი „გმირობის“ გამო
არვის წინ, არსად პასუხს არ აგებს.

[ქუჩას მიყვება] მისდევს ტრამვაის, როგორც ობობა,
[ხალხში დაძვრება ის] მატარებელში ჰქრის, როგორც ტურა,
სოციალური ავადმყოფობა,
რომელსაც [იცნობს] ვერ სძლევს პროკურატურა.

[ცხოვრება] დღეები ჰგავდა, უბოლოო [ომს] ძროს,
კატასტროფაში შეცურდა შავში,
და ცხოვრებასთან დაჯახების დროს
ვერ გაერკვია, დაიბნა ბავში.

დაჰკარგა სახლი, [და ნებისყოფა] დაჰკარგა მდელო,
ქუჩებს მოედო, როგორც მუწუკი,
[გვებრალებოდეს ყველას] მკითხველო,
ეს პაწაწინა ბაში-ბუზუკი.

ათ წელს არ გასცდა მისი ასაკი -
და ცხოვრების კი [მთელი] იცის შიგანი,
ყველაფერს სჩადის ეს ავაზაკი,
ყველაფერს იცნობს ეს ხულიგანი.

ხულიგნად ის არ დაბადებულა,
არამედ გახდა მრავალ პირობით.
სად არ ყოფილა, სად არ გდებულა
[სახელ განთქმული] მდევთა-მდევობით, გმირთა გმირობით.

                                                                               *

სასამართლოში საქმე ირჩევა,
უმწეო ბავში - სცვივა ხისაგან.
იგი არაფრით არ განირჩევა
დავაჟკაცებულ ხულიგნისაგან.
მაქვს დაკვირვება, [ისინი] ორივ დროზეა,
[თანატოლი] ერთი მეორის თანაბარია,
ეს პატარაა, ის [მომცორია] უფროსია,
არც ერთს ნიღაბი არ აფარია.

                                                                              *

მოქალაქენო,
ნუ ავუვლით გვერდს ამ ჩვენს პატარებს,
გვჭირდება შკოლა, სადაც [მთელი დღე]
ბავში მხიარულ დღეს გაატარებს.

ამ ბავშებიდან მე ვიცნობდი ბევრს,

და იყენებს მას, როგორც თავის წევრს,
კოლექტიური...

თუმცა მრავალი ემუდარება,
მაგრამ კი - სადაც კარებს შეაღებს,
შეაქვს სკოლაში არევ-დარევა,
ქაოსად აქცევს საბავშო ბაღებს.

                                                                               *

ხელოვნებას - ეროვნული
გრძნობა ჰფენდა ფეროვნებას,
მაგრამ დიდი წერეთელი
[სხვაფერ] ასე უმღერს ეროვნებას.