შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-547-3 - 1929 წელი


ლენინი
რად არ ვარ მხეცი, შეგახიო ტანზე სიცოცხლე,
როგორც დავხიე დამანჯული შენი ბარათი.

1. მხეცი არ შეიძლება იყოს.
2. „შეგახიო“. 7.
3. Тумманно.
4. სიცოცხლეს რა უნდა ტანზე.
5. Нельзя.
6. მხეცს შეუძლია დახ.
7. „დამანჯული".
8. დამანჭული.
9. დაჭმუჭვნილი ბარათი.
10. Плохой перевод.
11. შენი ბარათი.
12. რატომ უნდა „დაემანჯა“ ბარათი.
13. „-“.
14. მოქმედების დინამიკაში.
15. რაღა უნდა შეახიოს.
[მაშაშვილი].