შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-593-1 - 1920-იანი წლები


გორრევკომი; გორრევკომის მოსამსახურენი; განათლების კომისარიატი (გ. რ.); განათლ. კომ. მოსამსახ. 200; გლავპოლიტპროსვ. მოსამსახ.; რევოლჲუციის მუზეუმის მოსამსახ.; ნარკომფინის მოსამსახ.; სახალხო ბანკის მოსამსახ.; ცეკავშირის მოსამსახ.; პროфსოიუზები; ნარკომტრუდის მოსამსახ.; ნარკომიუსტის მოსამსახ.; კოოპერატიული ბანკის; რკინისგზის მოსამსახ.; რკინისგზელის რედაქცია; პოლიგრ. განყოფილების; სასურსათო კომისარიატ.; შინაგან საქმ. კომისარ.; მიწათმოქმედების კომისარ.; რუსთაველის თეატრის; ოპერის თეატრის; სახალხო სახლის; ჩემოს მოსამსახ.; ამ. კავკ. ცაკის; მთავრობის კანცელჲარიის; მე-V სტამბის; მე-III სტამბის; მწერალთა კავშირი; ხელოვანთა კომ-ტი; რაბისი; თამბაქოს ტრესტი; ს. მ. უ. ს.; ვესენხა; ღვინის ტრესტი; ერკოოპა; კახეთია; ძმობა; კავშირთ-კავშირი; ივერია; აფთიაქები; ქართ. არტისტ.; ქართ. მხატვრები (აკადემია); ქართ. ქალები; ქართ. ახალგ.; ქართ. სტუდენტები; კონსერვატორია; რაბკრინის მოსამსახ.; გაზ. ტრესტის მოსამს.; წარმოკავშირის მოსამს.; ნარკომზდრავის მოსამ.; დასჯა-გასწორება; ტფ. სამაზრო გორრევ. მოსამს.; სამოსამართლო - ფხალაძე; წიგნის მაღაზიებისაგან; ტრიბუნის რედაქციისაგან; სამასწავლებლო ინსტიტ.; განათლების მუშაკთა კავშ.; ქართვ. ვაჭრებისაგან; ქართვ. ვაჭრებისაგან; პრომგელის მოსამსახ.; „ლოტოვანტებისაგან“; „თანამშრომლებისაგან“; „ლომისის“ თანამშრომლ.; „ახ. მწერალთა“ კავშირის...; ბანკის იპოტეკური; ცენტროტრამოტისაგ.; სამისამართო მაგიდა.

პროფსოჲუზები. ჩემო. რაბკრინი. ნარკომზდრავ. მწ. კავ.; Грузторг.
Зоктпо. სია. 10501. 1000. Учпрофсоюз. 100. Форму. Обра.

100 подписч.
მოაწყვეთ ორგანიზაცია ქუთაისში.
200 : 50 р. 45.
გვინდა რედაქცია.
45. 0 подписчиков.
გალაკტიონ გრუზინსკია. საღამო აპრილში.
კაპანელი. პაოლო იაშვილი. ნ. ლორთქიფანიძე. გალა.