შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-472-11 - უთარიღო


ბუфერი - ჯახამრიდი.
ვაგონი - 45-დეა სხვადასხვანაირი.
Ремонт - შეკეთება. Капитальный (ძირითადი). Текущий - მიმდინარე. Ремонтер, ремонтный рабочий. Ремонтный щебень - სარემონტო ღორღი. Выключатель - ამომრთავი. Автоматический выкл. - ავტო ამომრთავი. Крестовина - ჯვარედინები. Клинья - სოლი. Дер. - ხის სოლი. Колесо - თვალი, ბორბალი. Ведущее - ქმედი. Ветровое - საქარე. Зубчатое - კბილოვანი და სხვ. Ось - ღერძი. Локомотив - ორთქლმავალი. Рессора - დრეკო, რესორი. Сигнал - ნიშანი. -зация - ნიშნება. Сигналист - მონიშნე. -альный - სანიშნო.
Шина - სალტე.
Шпала - განძელი (შპალი).

Сборочный, Ремонтный  и Кузнечный цех.