შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-514-1 - უთარიღო


დაწყვიტა. ცაცხვითა. გადასწყვიდა. ჭირმა გასწყვიტა. რაცხვიდა. მიაწყვიდა. დაცქვიტა.
დასვა კი, მაგრამ ვერ გადასწვიტა.