შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-620-5 - უთარიღო


ფული: ბინის და სინათლის - დღესვე აუცილებელია შეტანა.

ჟუჟუნა წვიმა
აი, დანამა, დანამა,
ჟუჟუნა წვიმამ დანამა.
მოჰფინა თვალმარგალიტით...

ხანა. ყანა. სანა. ნანა. მდინარე ტანა. ანა-ბანა.
დანამა – ნამიდან.
დანამა – დანა.
და-ნამა – ნა-მა.
1. შენისთანა. 2. ალვისტანა. 3. ქვეყანა. 4. შაშხანა. 5. სანამა.