შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-538-6 - უთარიღო


დღეს:
საბოლოოდ დადგენა - „ვით არ ვადიდო“?
1. მონახვა „1943 წ.“-თვის ტექსტის.
2. მანქანაზე ნაბეჭდი პირველი ეგზემპლიარის გასწორება მეორე, გასწორებულ ეგზემპლიარის მიხედვით.
1940.