შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-637-13 - უთარიღო


ეფემერა. ხალხ. მოტივები, ჯონ., მოგ. ალბ... ქარი.
1. მუსიკალური ემოციებით გამოწვეული ლექსები: 1. კვნესის ვოლტორნი, 2. მე მელოდიას უფრო ვუგდ. ყურს.
2. ტფილისი: 1. ძველი ქალაქი.