შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-626-40 - უთარიღო


მელამ - მალემ. არწივი - ივიწრა. აქალაქა - აქალაქა. კერა - არეკ. ორ-ტანი - ინატრო. ექუჩა - აჩუქე. ეკრას - სარკე. სამოსს - სამოს. სიმაღლეს - სელ-ღამის. ნეშოვანი - ინავო შენ. ელამი - იმალე - დაიმალე. სველი - ილევს. და ჩაბმად - დამბაჩად. სალტა - ატლასს. თარო - ორათ. აბელ, ბურღი - იღრუბლება. და რქა - აქ რად. [ობობა]. აილა - ალია. ედემია - აიმედე. სირიდან - ნადირის. სინამ-სრულ - ლურსმანის.

იგი. მაგამ. [მიწამ]. მიწა - აწი. ლოცვა - ავ-ცოლ. ეტლი - ილტე. ნაბად - დაბან. აცარ - რაცა. სიცივედ - დევიცის. ელვა - ავლე. ნემსი - ისმენ. [თი]თი - ით. კერდი - იდრეკ. მიდორი - იროდიმ. საიდან - ნადიას. როგორ - როგორ. მაშინ - ნიშამ. არა - არა. საჭირო - ორი ჭარას. დამის - სიმად. ნეშო - ო! შენ! აბედი - იდება. აბედმა - ამდება. ეხარხარე - ერახრახე. ავსეთ - თესვა. ავსა - ასვა. ახალი - ილახა. ალვა - ავლა. აველი - ილევა. ელი ცრუ ფ... - ფურცელი. თუთუნ - ნუ-თუთ. ავ-ყმა - ამყვა. [ავ-ხმა.] არ-ბოგემა - ამეგობრა. ინამ - მინა. იზამ-ალად - და ლამაზი.

ნადირი. აბელბურღი. ლესავ. სიზმარს. რის. სირმით. თესვა. თაველი. იწამა. რიჟრაჟა. ირიჟრაჟა. ყმა - ამყ-ვა. ამეგობრა. ვარდებს. ილიღ. აბა. არა. ისარ. ეხარხარე. გუშინ.