შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-554-15 - უთარიღო


Глумление. [Истерия].
მე მწერვალიდან დამისხლტა ფეხი.
[რადგან] ის კი [ძვირფასი] ბრწყინვალე იყო პოეტი.
უდაბნოეთი.
დემონი.