შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-500-8 - უთარიღო


ბაზარში:
1. შანდალი.
2. სანთლები (შესაფერი).
3. „ზამაზკა“ (ბევრი).
4. წვრილი ბაწარი მაკეტებისა და წიგნებისათვის.
5. Переводная бумага – თუ რა ჰქვია.
6. კნოპკები..
7. პატარა ლურსმანი.
 მელანი და კალმები.
 დღევანდელი გაზეთები.

სახლში:
1. ვეფხის ტყაოსანი.
2. ძებნა ხელნაწერებისა ერთი საათის ან მეტის განმავლობაში... მანამდე...
3. ნოდარს ფლური.