შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-632-3 - უთარიღო


კომპლექსი. ლექსი.
ოქროპირი.
ენციკლოპედია: ტ. 4 - ათონი. ივერიის მონასტ.; ტ. 62.
აკაკი წერეთლის იოანე.
პირველი წიგნი დაბეჭდილი ქართულ ენაზე - სწავლანი, სულიერნი ღირ­სი­სა ნე­ტარისა მამისა ჩვენისა სტოდიელთა წინამძღვარისა - თვისთა (აქ... ვი­სი...?!) მო­წაფეთ(ა). ა - გადატანილია თვისთა მიმართ.

gnk (გვაკურთხენ).

mmno (მამანო?).

აღმსარებლისა.

iane (იოანნე?).

aR (აღ).

ბელისა. ძ(?)ბელისა. რ(?)ბელისა? რებელისა? (მა)ხარებელისა? [მახარობ­ლი­ძე?] სარებელისა(?).

„სწავლანი სულიერნი ღირსისა და ნეტარისა მამისა ჩვენისა იოანე აღმ­სა­­რე­­ბელისა, სტოდიელთა წინამძღვარისა, თვისთა მოწაფეთა მიმართ: გვა­კურ­თხენ მა­მანო“.

Стодийцы - (ენციკლოპედია, კეკელიძე).

4. რუსთავ. შოთა. 1712. 1741.
„ირაკლისა ვარ. ნურვინ ხელყოფთ, თორემ დაისჯებით“.
ვახტანგ მეფე.

აბიბინდი, ჭალავ, ახმაურდი, კორდო!
არე-მარე ვრცელი, ყვავილებმა მორთო.

3-78-40. Плех. 102, кв. 15, 4 эт., 3 под. Зотин Ник.

ლექსი. შალვა დადიანი.
La commune. კომუნა. კომუნარი. კომუნარები. ViVa la commune.
პარიზის. კომუნარების კედელი. პერ-ლა-შეზი. სია.
Стихи и стихии. Стихи и  стихии.
[В стремлении одном:] В созвучии одном.
galaktion tabiZe.

იკითხების თქმული სა ისა ისა  ოქროპირისა.
რომელნი ხართ ქრისტეს მოყვარენი და მორწმუნენი, მიიღეთ კეთილისა ამი­სა დღი­სა კრება, და რომელნი ხართ მონანი [უნდა იყოს მარხვანი] ერთ­გულ­ნი, შე­ვე­დით სიხარულსა ვითარცა თვისისა, რომელთა იღვაწეთ შრომითა მარ­ხვისათა მიი­ღეთ სასყიდელი აი.