შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-594-1 - უთარიღო


ბიბლიოგრაფიისათვის.

ლურჯა ცხენები:
1. „ცისფერი ყანწები“, №1, 1916. 2. „არტისტიული ყვავილები“ - გვ. 17. 3. 1927 წლის წიგნში - გვ.... 4. ანტოლოგიაში - გვ.... 5. ტ. I. გამ. სახელგა. – გვ. 51. 6. თარგმანები....

I. ყველა ლექსების წიგნისთვის თითო საერთო ალფაბეტი.
II. ჟურნალ-გაზეთებისათვის საერთო წიგნი.
III. რუსული თარგმანებისათვის საერთო წიგნი, აგრეთვე პოდსტროჩნიკი.
IV. დიდი რვეულები - დეტალური ისტორიისათვის.
V. სხვადასხვა საბჭოთა ენებისათვის.