შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-517-1- უთარიღო


1. ოლია. 2. ტელეფონი - ცენტრ. შეერთებულია თუ არა ცენტრალურთან. რა მიზეზია, რომ არა. რატომ არ მუშაობს მაშინ? საჩქ. 3. „მნათობი“. 4. კალენდარი. 5. ელექტრონი საჩქაროზე. 6. 7. პენსია.