შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-471-10 - უთარიღო


გაზეთების შესახებ
1. გამოვა პარასკევს - კვირისათვის ყველა გაზეთის გამყიდველებს.
2. ქრონიკაში („З. В.“, „კომ.“, „მუშა“).
3. იმავე დღეს ქრონიკაში ყველა გაზეთებში.
4. პროვინციებშიდაც.

22. ოთხშაბათი.
ქადეიშვილი, მოწაფეები, ხერხეულიძე.
10. 20. 30 к.