შუალედი - დან - მდე
 
 


გამომცემლობა „ფედერაცია“-ს


გთხოვთ, ჩემი წიგნის ჰონორარის ანგარიშში გამომიწეროთ 200 (ორასი) მანეთი.

გ. ტაბიძე

15. VI. 33 წ.