ტ-66. კეცხოველი ნ., სარეველი მცენარეები და მათთან ბრძოლა, სახელმწიფო გამომცემლობა, ტფილისი, 1924 (2)