ტ-59. იოსელიანი ივანე, მოთხრობები, საბჭოთა მწერალი, თბილისი, 1946 (2)