ტ-52. ეული-ქურიძე სანდრო, თხზულებანი (პოეზია), სახელმწიფო გამომცემლობა, თბილისი, 1947 (2)