ტ-34. გაბრუაშვილი დ., ჩემი ქნარი, წიგნი მესამე, ძველი და ახალი რჩეული ლექსები. ტფილისი 1929 (2)