შუალედი - დან - მდე
 
 


დენის დავიდოვ


* * * 

განჰქრნენ, წარვიდნენ დღენი,
ქარიშხლიანი ჩემნი,
ის ოცნებანი შმაგნი,
სილაჟვარდეთა მეფენნი.

და არ მჭვრეტს ქალი იგი,
ჩემთა იმედთა მცველი,
არ უციმციმებს თვალზე
გამოთხოვების ცრემლი.

1947, 24 მარტი