შუალედი - დან - მდე
 
 


მოთხრობა ს. უაიტისა


                                                                                  მწევარი

                                                                                           I

     არც ისე დიდი შემადგენლობის კინო-ექსპედიცია გაემართა შუაგულ აფ­რი­კა­ში. მას მიზნად ჰქონდა, ბუნების წიაღში გადაეღო კადრები მომავალი უმ­თავრესი სუ­რათისათვის. თვით კინოექსპედიცია შესდგებოდა: რეჟისსო­რის, ოპერატორის, გმი­რის, გმირი ქალისა და მოსამსახურე მზარეულისაგან. ამათ გარდა [ექსპედიციამ] დას­მა დაიქირავა რამდენიმე ზანგი და ორი თეთრი მო­ნადირე გამყოლებად. ერთ მო­ნადირეს თან ახლდა ცოლი - კიტსი. მეორე მო­ნადირემ,  ფორრესტერმა, დასს წი­ნადადება მისცა, გამგზავრებულიყვენ მსუ­ბუქი ავტომობილებით, ზანგები კი, ფე­ხითაც მშვენიერად ეწეოდენ მათ თა­ვიანთ მსუბუქ „საფარებში".
     ყოველივე ეს არც ისე საგულისხმოა, რადგან აქ საუბარი გვექნება ძაღ­ლზე, თეთრ მწევარზე. ეს მწევარი იყო სანტიმენტალური [ხასია] ბუნების, [სპე­ციალურად] სა­განგებოდ კინოსურათებში გადასაღებად გაწრთვნილი. ძაღ­ლი გართული იყო გან­საკუთრებით თავისი კინოსაქმეებით. მის სპეციალო­ბას შეადგენდა - ყოფილიყო ლა­მაზი და გრაციოზული, მიეახლოებია თავი მისს ველდას (გმირი ქალის) ზამ­ბა­ხი­ვით თეთრი ხელებისათვის და ჰქონოდა გა­რეგნობა ძაღლთა შორის ლორდი ბა­ი­რონის, ცოტაოდნავ დაღლილისა და დაწ­ვრილების.
     ასეთი მეტად ფაქიზი მოვალეობათა ასრულება იოტის ოდნავათაც არ უწ­ყობდა ხელს მწევარის [მამაკაცურ] ვაჟკაცურ თვისებათა განვითარებას. ფი­დელოსთან სა­ერთოდ ყოველგან და ყოველთვის იყო საკმარისი [ხლაფორთი] ხა­თაბალა, მაგრამ გან­საკუთრებით საშიში იყო მდგომარეობა მისი იმ მხარეში, სა­დაც საკმარისზე მე­ტია ლეოპარდები. ეს ლეოპარდები [ძაღლებს სთვლიან] გე­მოთი [უმშვენიერეს] უტკ­ბესად და [მონელებისთვის] [მოსანელებლადაც სა­უკეთესოდ სთვლიან ძაღლებს და რამდენიც გინდა] კარგა დიდ მანძილზე ად­ვილად გადასატანად სთვლიან ძაღ­ლებს.
     თვითონ ფიდელო დიდის უნდობლობით უცქეროდა აფრიკას და ღამღამო­ბით გა­გულისებით ღრინავდა. მაგრამ მიზეზები ღრენისა სრულიადაც არა­ფე­რი არ იყო. ექსპედიციას ჯერ კიდევ არ მიეღწია იმ ადგილისათვის, სადაც მხე­ცები იმ­ყო­ფე­ბიან. მისს ველდას ძალიან [აფიქრებდა] [აწუხებდა] შიშობდა [მწე­ვარზე ფიქრი] მწევ­რის შესახებ, მაგრამ არავინ მის შიშს არ იზიარებდა. ფი­დელოს ხასიათის სილ­ბი­ლე ყველაში, მისი პატრონი ქალის გარდა, იწვევდა მა­გარ სურვილს ერთი მაგარი წიხ­ლის თავაზისას.

                                                                                         II

     დაბოლოს ექსპედიციამ მიაღწია გარეული ნადირებით მდიდარ ადგილებს [სა­­დაც გარეული ნადირები იმყოფებიან].
     მზე უკვე დასავალს უახლოვდებოდა. ფორრესტერი ენერგიულად შე­უდ­­გა ბანაკების მზის ჩასვლამდე მოგვარებას. ზანგებს თავზე ედოთ და ისე მოჰ­­ქონ­დათ წყალით სავსე გაზოლინის ბიდონები. ბასრი „ჰანგებით" ათიბეს მა­ღალი ბა­ლახი იმ ადგილას, სადაც კარავები უნდა დაეცათ. აკეთებდენ თხრი­ლებს კა­რა­ვე­ბისათვის. მეტი ნაწილი კი აგროვებდა ფიჩხს. ბანაკის შუაგულში და­ანთეს დიდი ცეცხ­ლი.