შუალედი - დან - მდე
 
 


სვანურიდან


დედა ცხენოსანი

ცხენი მყავს მხნე და კეთილი,
მზის და ქვიშის ფერმოკრული,
უნაგირი მოჭედილი
და მათრახი მოოქრული...