შუალედი - დან - მდე
 
 


ფანცხავა სოსიკო - გალაკტიონს - 2


     ჩე­მოგა­ლაქ­ტი­ონ!

    ძა­ლი­ან მინ­და შე­ნი ნახ­ვა ერ­თი შე­ნი სა­სარ­გებ­ლო საქ­მის გა­მო, რო­მე­ლიც შენ ავ­ტო­რი­ტეტს ას­წევს.
     მნა­ხე უსა­თუ­ოდ, სა­ღა­მო­ო­ბით შინ  ვარ სა­ღა­მოს 8 სა­ა­თი­დან  ამ კვი­რა­ში, რად­გან მე­რე გვი­ა­ნი იქ­ნე­ბა. ან და­მი­რე­კე  3-71-08 სამ­სა­ხურ­ში ყო­ველ­დღე 3 1/2 სა­ა­თი­დან.
                                                                                                                                                                             შე­ნი ს. ფან­ცხა­ვა
                                                                                                                                                                                          5. X. 53 წ.