შუალედი - დან - მდე
 
 


ბიბლიოთეკის თანამშრომლები - გალაკტიონს - 2


     ბა­ტო­ნოგა­ლაქ­ტი­ონ!

     თქვე­ნი შე­მოქ­მე­დე­ბი­სად­მი მიძღ­ვ­ნილ სა­ღა­მოს ვა­ტა­რებთ კვი­რას, 24 იან­ვარს, სა­ღა­მოს 8 სა­ათ­ზე. მომ­ხ­სე­ნებ­ლათ მო­ვიწ­ვი­ეთ ა. გა­წე­რე­ლია, რად­გან გ. ქი­ქო­ძემ შექ­მ­ნი­ლი ოჯა­ხუ­რი პი­რო­ბე­ბის გა­მო ვერ შეს­ძ­ლო მოს­ვ­ლა, მი­უ­ხე­და­ვათ დი­დი სურ­ვი­ლი­სა, და თვი­თონ­ვე გვირ­ჩია, მიგ­ვე­მარ­თა ა. გა­წე­რე­ლი­ა­სათ­ვის. გარ­და მოხ­სე­ნე­ბი­სა წა­კითხუ­ლი იქ­ნე­ბა ზო­გი­ერ­თი თქვე­ნი ლექ­სე­ბი მსა­ხი­ო­ბე­ბის და ახალ­გაზ­რ­დო­ბის მი­ერ. აგ­რეთ­ვე ავ­ტო­რე­ბი წა­ი­კითხა­ვენ თქვენ­თ­ვის უც­ნობ, თქვენ­და­მი მოძღ­ვ­ნილ ლექ­სებს.
     ჩვენ და­ვა­ბეჭ­დ­ვი­ნეთ მო­საწ­ვე­ვი ბა­რა­თე­ბი და უკ­ვე 100-ზე მე­ტი გა­და­ვე­ცით ჩვენ მკითხ­ვე­ლებს. ბა­რა­თებ­ში აღ­ვ­ნიშ­ნეთ, რომ სა­ღა­მო ჩა­ტარ­დე­ბა თქვე­ნი თან­დას­წ­რე­ბით. ამის უფ­ლე­ბა მი­ვე­ცით ჩვენ თავს, რად­გან თქვენ არა ერ­თხელ დაგ­ვ­პირ­დით დას­წ­რე­ბას.
     სრუ­ლი იმე­დიც გვაქვს, რომ ყვე­ლას მო­ლო­დინს გა­ა­მარ­თ­ლებთ.
     ვიდ­რე სა­ღა­მოს ჩა­ვა­ტა­რებ­დეთ, თქვე­ნი ერ­თი ნახ­ვა ძა­ლი­ან გვჭირ­დე­ბა, თუ შე­მოს­ვ­ლას ვერ შეს­ძ­ლებთ, შეგ­ვატყო­ბი­ნეთ, სად და რო­დის შე­იძ­ლე­ბა თქვე­ნი ნახ­ვა.
     კარ­გი იყო აგ­რეთ­ვე ავ­ტოგ­რა­ფი ამ სა­ღა­მო­სათ­ვის მა­ინც გვქო­ნი­ყო.
     ვე­ლით პა­სუხს.

                                                                                                                      პა­ტი­ვის­ცე­მით ბიბ­ლი­ო­თე­კის თა­ნამ­შ­რომ­ლე­ბი
                                                                                                                                                                  თბი­ლი­სი. 20. I. 1943 წ.